Engelsk-Rysk ordbok »

visibility betyder på ryska

EngelskaRyska
visibility [visibilities] (degree to which things may be seen)
noun
[UK: ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lɪ.ti]
[US: ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

видимостьnoun
{f}

divisibility (property of being divisible)
noun
[UK: dɪ.ˌvɪ.zɪ.ˈbɪ.lɪ.tɪ]
[US: dɪ.ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lɪ.tiː]

делимостьnoun
{f}

invisibility (the state of being invisible)
noun
[UK: ɪn.ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lɪ.ti]
[US: ˌɪn.ˌvɪ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

невидимостьnoun
{f}