dictionnaire Français-Polonais »

mi-figue mi-raisin signifie polonais

FrançaisPolonais
mi-figue mi-raisin

ni to pies ni to wydra