dictionnaire Français-Anglais »

sûrement signifie anglais

FrançaisAnglais
sûrement adverbe

probably◼◼◼(in all likelihood)
adverb
[UK: ˈprɒ.bə.bli] [US: ˈprɑː.bə.bli]
John will probably hurt you. = John te frappera sûrement.

surely◼◼◼(certainly, undoubtedly)
adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]
Surely you're right. = Vous avez sûrement raison.

surely◼◼◼(with confidence)
adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]
Surely you're right. = Vous avez sûrement raison.

surely◼◼◼(without fail)
adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]
Surely you're right. = Vous avez sûrement raison.

certainly◼◼◼(without doubt, surely)
adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]
That's certainly possible. = C'est sûrement possible.

lentement mais sûrement adverbe

slowly but surely◼◼◼(in a slow, yet careful manner)
adverb
[UK: ˈsləʊ.li bʌt ˈʃʊə.li] [US: ˈsloʊ.li ˈbət ˈʃʊr.li]