dictionnaire Allemand-Français »

schwärmen signifie français

AllemandFrançais
schwärmen [schwärmte; hat/ist geschwärmt] (für +AKK) Verb

fourmillerverbe

grouillerverbe

rêveréveilléverbe

songerverbe