dictionnaire Allemand-Français »

frisch [frischer; am frischesten] signifie français

Résultats : frisch
Je préfère chercher ça : frisch [frischer; am frischesten]
AllemandFrançais
frisch [frischer; am frischesten] Adjektiv
adj

actifadjectif

alerteadjectif

fraisadjectif

vifadjectif

vigilantadjectif

erfrischen [erfrischte; hat erfrischt] Verb
v

rafraîchirverbe