dicţionar Suedez-Englez »

tunn înseamnă în Engleză

SuedezăEngleză
tunn [tunt ~a] adjektiv

slim [slimmer, slimmest](slender)
adjective
[UK: slɪm] [US: sˈlɪm]

thin [thinner, thinnest](having little thickness or extent from one surface to its opposite)
adjective
[UK: θɪn] [US: ˈθɪn]
Mars has a very thin atmosphere. = Mars har en mycket tunn atmosfär.

tunna substantiv
{c}

barrel [barrels](round vessel made from staves bound with a hoop)
noun
[UK: ˈbæ.rəl] [US: ˈbæ.rəl]

bin [bins](container used for storage)
noun
[UK: bɪn] [US: ˈbɪn]

tunna ut verb

dilute [diluted, diluting, dilutes](to add more of a solvent to a solution; especially to add more water)
verb
[UK: daɪ.ˈljuːt] [US: daɪ.ˈluːt]

tunnband [~et ~] substantiv
{n}

hoop [hoops](circular band of metal used to bind a barrel)
noun
[UK: huːp] [US: ˈhuːp]

tunnbindare [~n ~, ~bindarna] substantiv
{c}

cooper [Coopers](craftsman)
noun
[UK: ˈkuː.pə(r)] [US: ˈkuː.pər]

tunnel [~n tunnlar] substantiv
{c}

nutmeg [nutmegs](soccer/football sense)
noun
[UK: ˈnʌt.meɡ] [US: ˈnʌt.ˌmeɡ]

tunnel [tunnels](an underground or underwater passage)
noun
[UK: ˈtʌn.l̩] [US: ˈtʌn.l̩]
I saw the light at the end of the tunnel. = Jag såg ljuset i slutet av tunneln.

tunnelbana [~n ~banor] substantiv
{c}

subway [subways](underground railway)
noun
[UK: ˈsʌb.weɪ] [US: ˈsʌˌb.we]
He takes the subway to work. = Han åker tunnelbana till jobbet.

tunnelbanestation [~en ~er] substantiv
{c}

metro station(railway station for a rapid transit system)
noun
[UK: ˈme.trəʊ ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈmeˌtro.ʊ ˈsteɪʃ.n̩]

tunnelseende [~t] substantiv

one-track mind(obsessed mind)
noun

tunnelseende [~t] substantiv
{n}

tunnel vision(restricted field of vision)
noun
[UK: ˈtʌn.l̩ ˈvɪʒ.n̩] [US: ˈtʌn.l̩ ˈvɪʒ.n̩]

tunnelväxthus substantiv
{n}

polytunnel(a polyethylene tunnel)
noun
[UK: pˌɒlɪtˈʌnəl] [US: pˌɑːlɪtˈʌnəl]

tunnfilmstransistor substantiv
{c}

thin-film transistor(form of transistor)
noun

tunnla [~de ~t] verb

nutmeg((soccer) to play the ball between the legs of an opponent)
verb
[UK: ˈnʌt.meɡ] [US: ˈnʌt.ˌmeɡ]

tunnpannkaka [~n ~pannkakor] substantiv
{c}

crepe(very thin pancake)
noun
[UK: kreɪp] [US: ˈkreɪp]

tunntarm [~en ~ar] substantiv
{c}

small intestine [small intestines](upper part of the intestine)
noun
[UK: smɔːl ɪn.ˈte.stɪn] [US: ˈsmɒl ˌɪn.ˈte.stən]

tunnvalv [~et ~] substantiv
{n}

barrel vault(architecture)
noun

badtunna [~n ~tunnor] substantiv
{c}

hot tub [hot tubs](large tub)
noun
[UK: hɒt tʌb] [US: hɑːt ˈtəb]

florstunn [~tunt ~a] adjektiv

diaphanous(of a fine, almost transparent texture)
adjective
[UK: daɪ.ˈæ.fə.nəs] [US: daɪ.ˈæ.fə.nəs]

förtunna [~de ~t] verb

rarefy [rarefied, rarefying, rarefies](to make rare etc.)
verb
[UK: ˈreə.rɪ.faɪ] [US: ˈre.rə.faɪ]

taper [tapered, tapering, tapers]verb
[UK: ˈteɪ.pə(r)] [US: ˈteɪ.pər]

Kanaltunneln proper noun

Channel Tunnel(man-made tunnel)
proper noun

karpaltunnel substantiv

carpal tunnel(passageway on the palmar side of the wrist)
noun

Karpaltunnelsyndrom substantiv

carpal tunnel syndrome [carpal tunnel syndromes](repetitive stress injury)
noun
[UK: ˈkɑːp.l̩ ˈtʌn.l̩ ˈsɪn.drəʊm] [US: ˈkɑːr.pl̩ ˈtʌn.l̩ ˈsɪndroʊm]

kruttunna [~n ~tunnor] substantiv
{c}

powder keg(barrel of gun powder)
noun
[UK: ˈpaʊ.də(r) keɡ] [US: ˈpaʊ.dər ˈkeɡ]

Londons tunnelbana proper noun
{c}

London Underground(the London underground)
proper noun

tunn is adverb

on thin ice(at risk)
adverb

soptunna [~n ~tunnor] substantiv
{c}

bin [bins](container for rubbish)
noun
[UK: bɪn] [US: ˈbɪn]

garbage can(waste receptacle)
noun
[UK: ˈɡɑː.bɪdʒ kæn] [US: ˈɡɑːr.bɪdʒ ˈkæn]

recycle bin(container)
noun
[UK: ˌriː.ˈsaɪk.l̩ bɪn] [US: ri.ˈsaɪk.l̩ ˈbɪn]

tomma tunnor bullrar mest phrase

empty vessels make the most sound(proverb)
phrase

tomma tunnor skramlar mest phrase

empty vessels make the most sound(proverb)
phrase

vindtunnel [~n ~tunnlar] substantiv
{c}

wind tunnel(test facility)
noun
[UK: wɪnd ˈtʌn.l̩] [US: wɪnd ˈtʌn.l̩]