dicţionar Rus-Englez »

отчитывать înseamnă în Engleză

RusăEngleză
отчитывать verb
{imPlf}

lecture [lectured, lecturing, lectures](to berate, to scold)
verb
[UK: ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlek.tʃər]

rebuke [rebuked, rebuking, rebukes](to criticise harshly; to reprove)
verb
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

tell off(to rebuke)
verb
[UK: tel ɒf] [US: ˈtel ˈɒf]

отчитываться verb
{imPlf}

account to(to be responsible to)
verb

report [reported, reporting, reports](to notify formally)
verb
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]