dicţionar German-Portughez »

feier [der feier; die feiern] înseamnă în Portugheză

Rezultate: feier
Prefer să caut asta: feier [der feier; die feiern]
GermanăPortugheză
die Feier [der Feier; die Feiern] Substantiv
f

celebraçãonoun

festanoun

feierlich [feierlicher; am feierlichsten] Adjektiv
adj

soleneadjective

die Feierlichkeit [der Feierlichkeit; die Feierlichkeiten] Substantiv
f

cerimônianoun

feiern [feierte; hat gefeiert] Phrase
v

celebrarverb

festejarverb

solenizarverb

die Jubelfeier [der Jubelfeier; die Jubelfeiern] Substantiv
f

jubileunoun