dicţionar Englez-Maghiar » rigid meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
rigid adjective
[UK: ˈrɪ.dʒɪd]
[US: ˈrɪ.dʒəd]

merev◼◼◼ melléknév

szigorú◼◼◻ melléknév

szilárd◼◼◻ melléknév

rideg◼◻◻ melléknév

hajthatatlan melléknév

kimért melléknév

merev vázú kormányozható léghajó melléknév

rigid airship [UK: ˈrɪ.dʒɪd ˈeə.ʃɪp]
[US: ˈrɪ.dʒəd ˈer.ˌʃɪp]

merev vázú kormányozható léghajó

rigid caster [UK: ˈrɪ.dʒɪd ˈkɑː.stə(r)]
[US: ˈrɪ.dʒəd ˈkæ.stər]

merev görgő

rigid frame [UK: ˈrɪ.dʒɪd freɪm]
[US: ˈrɪ.dʒəd ˈfreɪm]

merev keret◼◼◼

merev váz◼◼◻

rigidity noun
[UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti]
[US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti]

merevség◼◼◼ főnév

keménység◼◼◻ főnév

szilárdság◼◼◻ főnév

dermedtség◼◻◻ főnév

ridegség◼◻◻ főnév

ellenálló képesség főnév

hajthatatlanság főnév

kimértség főnév

szigor főnév

szigorúság főnév

rigidity of the proof [UK: rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti əv ðə pruːf]
[US: rɪ.ˈdʒɪ.də.ti əv ðə ˈpruːf]

bizonyíték egybevágósága

bizonyíték helytállósága

bizonyíték pontossága

rigidly adverb
[UK: ˈrɪ.dʒɪd.li]
[US: ˈrɪ.dʒəd.li]

mereven◼◼◼ határozószó

szigorúan◼◼◻ határozószó

hajthatatlanul határozószó

ridegen határozószó

rigidness noun
[UK: ˈrɪʤɪdnəs ]
[US: ˈrɪʤədnəs ]

ellenálló képesség főnév

hajthatatlanság főnév

keménység főnév

kimértség főnév

merevség főnév

ridegség főnév

szigor főnév

szigorúság főnév

szilárdság főnév

Brigida

Brigitta

cadaveric rigidity noun
[UK: kə.ˈdæ.və.rɪk rɪ.ˈdʒɪ.dɪ.ti]
[US: kə.ˈdæ.və.rɪk rɪ.ˈdʒɪ.də.ti]

hullamerevség hullamerevség (post mortem rigiditas, rigor mortis) főnév

cadaveric rigidness noun
[UK: kə.ˈdæ.və.rɪk]
[US: kə.ˈdæ.və.rɪk]

hullamerevséghullamerevség (post mortem rigiditas, rigor mortis) főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies