dicionário Inglêso-Português »

cum significado em Português

InglêsPortuguês
cum (slang: have an orgasm; ejaculate)
verb
[UK: ˈkəm]
[US: ˈkəm]

ejacularverb

esporrarverb

gozarverb

cum (slang: semen)
noun
[UK: ˈkəm]
[US: ˈkəm]

espermanoun
{f}

gozonoun
{m}

leitenoun
{m}

porranoun
{f}

cum dumpster (sexually promiscuous person)
noun

cachorranoun

cadelanoun

dadeiranoun

depósito de porranoun

hiperssexualnoun

mulher da vidanoun

mulher fácilnoun

mulher à toanoun

namoradeiranoun

ninfomaníacanoun

periguetenoun

perigóticanoun

putanoun

trepadeiranoun

vadianoun

vagabundanoun

cum laude (with praise)
adverb

com louvoradverb

Cuman (member of the Cuman people)
noun

cumanonoun
{m}

cumbersome (burdensome or hindering, as if a weight or drag; vexatious; cumbrous)
adjective
[UK: ˈkʌm.bə.səm]
[US: ˈkʌm.bər.səm]

incómodoadjective

incômodoadjective

cumbersome (not easily managed or handled; awkward)
adjective
[UK: ˈkʌm.bə.səm]
[US: ˈkʌm.bər.səm]

desajeitadoadjective

Cumbre Vieja proper noun

Pico Velhoproper noun

cumin [cumins] (plant Cuminum cyminum)
noun
[UK: ˈkʌ.mɪn]
[US: ˈkʌ.mən]

cominhonoun
{m}

cummerbund (broad sash)
noun
[UK: ˈkʌ.mə.bʌnd]
[US: ˈkʌ.mə.bʌnd]

camarabandonoun
{m}

cumulative (incorporating all data up to the present)
adjective
[UK: ˈkjuː.mjʊ.lə.tɪv]
[US: ˈkjuː.mjə.lə.tɪv]

cumulativoadjective

cumulus [cumuli] (mound or heap)
noun
[UK: ˈkjuː.mjʊ.ləs]
[US: ˈkjuː.mjʊ.ləs]

acúmulonoun
{m}

montenoun
{m}

pilhanoun
{f}

cumulus [cumuli] (white puffy cloud)
noun
[UK: ˈkjuː.mjʊ.ləs]
[US: ˈkjuː.mjʊ.ləs]

cúmulonoun
{m}

cumulonimbus [cumulonimbuses] (cloud)
noun
[UK: ˈkjuː.mjʊ.lə.ˈnɪm.bəs]
[US: ˌkjuː.mjəlo.ʊ.ˈnɪm.bəs]

cúmulo-nimbonoun

accumbent ((botany) lying against something)
adjective

acumbenteadjective

accuminate (tapering to a point)
adjective

acuminadoadjective

accuminate (to taper to a point)
verb

acuminarverb

12