Deutsch-Spanisch Wörterbuch »

kanal bedeutet auf Spanisch

DeutschSpanisch
der Kanal [des Kanales/Kanals; die Kanäle] Substantiv
m

almenara noun

canal noun

cartelera noun

cauce noun

die Kanalisation [der Kanalisation; die Kanalisationen] Substantiv
f

desagüe de aguas fecales noun

der Abwasserkanal [des Abwasserkanals; die Abwasserkanäle] Substantiv
m

cloaca noun