Angličtina-Polsčina slovník »

toilet znamená v Polsčina

AngličtinaPolsčina
toilet noun
fixture used for urination and defecation

klozetnoun

sedesnoun

ubikacjanoun

toilet noun
personal grooming

toaletanoun

toilet noun
room used for urination and defecation

kibelnoun

klopnoun

sracznoun

toaletanoun

ubikacjanoun

ustępnoun

toilet bowl noun
receptacle designed to receive the dejections of humans

klozetnoun

muszlanoun

muszla klozetowanoun

sedesnoun

toilet granny

babcia klozetowa

toilet paper noun
paper to clean oneself after defecation or urination

papier toaletowynoun

srajtaśmanoun

toilet roll noun
roll of toilet paper

rolka papieru toaletowegonoun

toilet seat noun
seat of a toilet

deska sedesowanoun

klozetnoun

sedesnoun

toilet-trained adjective
able to use a toilet

czystyadjective

toiletry noun
item used for personal hygiene or grooming

artykuły kosmetycznenoun

eau de toilette noun
lightly scented perfume

woda toaletowanoun

flush toilet noun
toilet that uses water to remove waste

klozetnoun

ubikacjanoun

I want to go to the toilet I want to go to the toilet

muszę korzystać z łazienki

portable toilet noun
portable toilet

przenośna toaletanoun

toi-toinoun

squat toilet

ubikacja kucana

the toilet is clogged the toilet is clogged

toaleta jest zatkana

where is the toilet

gdzie jest toaleta?

gdzie jest ubikacja?

História vyhľadávania