венгерский-немецкий словарь » kirohan meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
kirohan ige

(he)rausstürzen [stürzte (he)raus; ist (he)rausgestürzt] » Verb
[ hɛrˈaʊsʃtˌʏɾtsən]

ausfallen (fällt aus) [fiel aus; ist ausgefallen] » Verb
[ ˈaʊsfˌalən]

rauschen [rauschte; hat/ist gerauscht] » Verb
[ˈʁaʊ̯ʃn̩]

kirohan (valahonnan) /kitör/ ige

(he)rausbrechen [brach (he)raus; ist (he)rausgebrochen] » Verb

kirohanás főnév
kat, sport

der Ausfall [des Ausfalles/Ausfalls; die Ausfälle] » Substantiv
[ˈaʊ̯sfal]

kirohanás vki ellen kifejezés

die Beschimpfung [der Beschimpfung; die Beschimpfungen] » Substantiv
[bəˈʃɪmp͡fʊŋ]

nekirohan ige

anrennen [rannte an; ist angerannt] gegen + Akkusativ » Verb

anstürzen [stürzte an; ist angestürzt] » Verb
[ˈanˌʃtʏʁt͡sn̩]

branden [brandete; hat gebrandet] » Verb
[ˈbʁandn̩]

losstürmen [stürmte los; ist losgestürmt] » Verb
[ lˈɔsʃtʏɾmən]

losstürzen [stürzte los; ist losgestürzt] » Verb
[ lˈɔsʃtʏɾtsən]

nekirohan valakinek kifejezés

stürzen, sich [stürzte; hat gestürzt] auf +AKK Verb
[ ʃtˈʏɾtsən]

sértő megjegyzés (kirohanás valaki ellen) főnév

der Ausfall [des Ausfalles/Ausfalls; die Ausfälle] » Substantiv
[ˈaʊ̯sfal]

vaktában nekirohan kifejezés

drauflosgehen [ging drauflos; ist drauflosgegangen] » Verb
[ drˈaʊflɔsɡˌeːən]

You can find it in:

венгерскийнемецкий