венгерский-английский словарь »

zsarnokoskodik означает в английский

венгерскийанглийский
zsarnokoskodik ige

bully◼◼◼ verb
[UK: ˈbʊ.li] [US: ˈbʊ.li]

tyrannize◼◻◻ verb
[UK: ˈtɪ.rə.naɪz] [US: ˈtɪ.rə.naɪz]

boss◼◻◻ verb
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

domineer◼◻◻ verb
[UK: ˌdɒ.mɪ.ˈnɪə(r)] [US: ˌdɑː.mə.ˈnɪr]

zsarnokoskodik ige
GB

tyrannise◼◻◻ verb
[UK: tˈɪrənˌaɪz] [US: tˈɪrənˌaɪz]

zsarnokoskodik ige

despotize verb
[UK: dˈespətˌaɪz] [US: dˈespətˌaɪz]

play the tyrant verb
[UK: ˈpleɪ ðə ˈtaɪə.rənt] [US: ˈpleɪ ðə ˈtaɪ.rənt]

reign tyrannically verb
[UK: reɪn tɪ.ˈræ.nɪk.l̩i] [US: ˈreɪn tɪ.ˈræ.nɪk.l̩i]

zsarnokoskodik (vkn) ige

terrorize verb
[UK: ˈte.rə.raɪz] [US: ˈte.rə.ˌraɪz]

zsarnokoskodik vk fölött

hold somebody's nose to the grindstone[UK: həʊld ˈsəm.ˌbɑː.di nəʊz tuː ðə ˈɡraɪnd.stəʊn] [US: hoʊld ˈsəm.ˌbɑː.di noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn]

keep somebody's nose to the grindstone[UK: kiːp ˈsəm.ˌbɑː.di nəʊz tuː ðə ˈɡraɪnd.stəʊn] [US: ˈkiːp ˈsəm.ˌbɑː.di noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn]

put somebody's nose to the grindstone[UK: ˈpʊt ˈsəm.ˌbɑː.di nəʊz tuː ðə ˈɡraɪnd.stəʊn] [US: ˈpʊt ˈsəm.ˌbɑː.di noʊz ˈtuː ðə ˈɡraɪndˌstoʊn]

You can find it in:

венгерскийанглийский