венгерский-английский словарь »

zsúr означает в английский

венгерскийанглийский
zsúr főnév

party◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

bun-fight noun
[UK: bʌn faɪt] [US: ˈbən ˈfaɪt]

bun-worry noun
[UK: bʌn ˈwʌ.ri] [US: ˈbən ˈwɜː.ri]

zsúrkendő főnév

doily [doilies]◼◼◼ noun
[UK: ˈdɔɪ.li] [US: ˌdɔɪ.li]

zsúrkenyér főnév

French bread noun
[UK: frentʃ bred] [US: ˈfrentʃ ˈbred]

zsúrkocsi főnév

dumb-waiter [dumb-waiters]◼◼◼ noun
[UK: dʌm ˈweɪ.tə(r)] [US: ˈdəm ˈweɪ.tər]

dinner-wagon noun
[UK: ˈdɪ.nə(r) ˈwæ.ɡən] [US: ˈdɪ.nər ˈwæ.ɡən]

tea-trolley noun
[UK: tiː ˈtrɒ.li] [US: ˈtiː ˈtrɑː.li]

tea-trolly noun
[UK: tiː ˈtrɒli] [US: ˈtiː ˈtrɒli]

tea-wagon noun
[UK: tiː ˈwæ.ɡən] [US: ˈtiː ˈwæ.ɡən]

teacart noun
[UK: tˈiːkɑːt] [US: tˈiːkɑːrt]

wagon table noun
[UK: ˈwæ.ɡən ˈteɪb.l̩] [US: ˈwæ.ɡən ˈteɪb.l̩]

zsúrkocsi főnév
US

tea-cart noun
[UK: tiː kɑːt] [US: ˈtiː ˈkɑːrt]

zsúrszendvics főnév

canape [canapes]◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.nə.peɪ] [US: ˈkæ.nə.peɪ]

canap noun
[UK: kˈanap] [US: kˈænæp]

zsúrt ad

throw a shebang[UK: ˈθrəʊ ə ʃɪ.ˈbæŋ] [US: ˈθroʊ ə ʃɪ.ˈbæŋ]

zsúrt rendez

throw a party◼◼◼[UK: ˈθrəʊ ə ˈpɑː.ti] [US: ˈθroʊ ə ˈpɑːr.ti]

give a party[UK: ɡɪv ə ˈpɑː.ti] [US: ˈɡɪv ə ˈpɑːr.ti]

zsúrterítő főnév

doily [doilies]◼◼◼ noun
[UK: ˈdɔɪ.li] [US: ˌdɔɪ.li]

asszonyzsúr főnév

hen-party noun
[UK: hen ˈpɑː.ti] [US: ˈhen ˈpɑːr.ti]

azsúr főnév

pinking noun
[UK: ˈpɪŋkɪŋ] [US: ˈpɪŋkɪŋ]

row of openwork noun
[UK: raʊ əv ˈəʊ.pən.wɜːk] [US: ˈroʊ əv ˈoʊ.pən.wɜːk]

azsúrnyíl főnév

openwork clocks noun
[UK: ˈəʊ.pən.wɜːk ˈklɒks] [US: ˈoʊ.pən.wɜːk ˈklɑːks]

azsúrozott kézimunka

drawn work[UK: drɔːn ˈwɜːk] [US: ˈdrɒn ˈwɝːk]

azsúrozott sor

row of openwork[UK: raʊ əv ˈəʊ.pən.wɜːk] [US: ˈroʊ əv ˈoʊ.pən.wɜːk]

azsúrozás főnév

hem-stitch◼◻◻ noun
[UK: hem stɪtʃ] [US: ˈhem ˈstɪtʃ]

hemstitch◼◻◻ noun
[UK: ˈhem.stɪtʃ] [US: ˈhem.stɪtʃ]

azsúrozás szálhúzással

faggot-stitch[UK: ˈfæ.ɡət stɪtʃ] [US: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ]

faggot-stitching[UK: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ.ɪŋ]

fagot-stitch[UK: ˈfæ.ɡət stɪtʃ] [US: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ]

fagot-stitching[UK: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈfæ.ɡət ˈstɪtʃ.ɪŋ]

azsúrszegély főnév

hem-stitch noun
[UK: hem stɪtʃ] [US: ˈhem ˈstɪtʃ]

hemstitch◼◻◻ noun
[UK: ˈhem.stɪtʃ] [US: ˈhem.stɪtʃ]

azsúrvarrás főnév

open-work seam noun
[UK: ˈəʊ.pən ˈwɜːk siːm] [US: ˈoʊ.pən ˈwɝːk ˈsiːm]

egymásba tolható zsúrasztalok

nest of tables[UK: nest əv ˈteɪb.l̩z] [US: ˈnest əv ˈteɪb.l̩z]

kis zsúrterítő főnév

doily [doilies] noun
[UK: ˈdɔɪ.li] [US: ˌdɔɪ.li]

Mandzsúria főnév

Manchuria◼◼◼ noun
[UK: mæn.ˈtʃʊ.riə] [US: mæn.ˈtʃʊ.riə]

mandzsúriai

Manchu [Manchus]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæn.tʃuː] [US: ˈmæn.tʃuː]

Mancurian adjective
[UK: mankjˈʊriən] [US: mænkjˈʊriən]

születésnapi zsúr

birthday party◼◼◼[UK: ˈbɜːθ.deɪ ˈpɑː.ti] [US: ˈbɝːθ.ˌde ˈpɑːr.ti]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский