венгерский-английский словарь »

zavarosan означает в английский

венгерскийанглийский
zavarosan

confusedly◼◼◼ adverb
[UK: kən.ˈfjuː.zɪd.li] [US: kən.ˈfjuː.zɪd.li]

incoherently◼◼◻ adverb
[UK: ˌɪnk.əʊ.ˈhɪə.rənt.li] [US: ˌɪnko.ʊ.ˈhɪə.rənt.li]

cloudily adverb
[UK: ˈklaʊdɪli ] [US: ˈklaʊdɪli ]

disconnectedly adverb
[UK: ˈdɪ.skə.ˈnek.tɪd.lɪ] [US: ˌdɪ.skə.ˈnek.tɪd.liː]

hugger-mugger adjective
[UK: ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

intricately adverb
[UK: ˈɪn.trɪk.ət.li] [US: ˈɪn.trək.ət.li]

moider verb
[UK: mˈɔɪdə] [US: mˈɔɪdɚ]

wanderingly adverb
[UK: ˈwɒndərɪŋli ] [US: ˈwɑndərɪŋli ]

zavarosan fecseg

rant[UK: rænt] [US: ˈrænt]

zavarosan összekuszált melléknév

haywire adjective
[UK: ˈheɪ.waɪə(r)] [US: ˈheɪ.ˌwaɪr]

zűrzavarosan határozószó

anarchically adverb
[UK: æ.ˈnɑːk.ik.l̩i] [US: æ.ˈnɑːrk.ik.l̩i]

zűrzavarosan mozgalmas eseménysor átv US

three-ring[UK: θriː rɪŋ] [US: ˈθriː ˈrɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский