венгерский-английский словарь » vita meaning in английский

венгерскийанглийский
vita főnév

debate◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈbeɪt] [US: də.ˈbeɪt]

dispute◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈspjuːt] [US: ˌdɪ.ˈspjuːt]

argument◼◼◻ noun
[UK: ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt]

discussion◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈskʌʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

quarrel◼◼◻ noun
[UK: ˈkwɒ.rəl] [US: ˈkwɔː.rəl]

contention◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈten.ʃn̩] [US: kən.ˈten.ʃn̩]

contest◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtest] [US: ˈkɑːn.test]

controversy◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.trə.vɜː.si] [US: ˈkɑːn.trə.ˌvər.si]

disputation◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.spjuː.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spjuː.ˈteɪʃ.n̩]

moot◼◻◻ noun
[UK: muːt] [US: ˈmuːt]

polemics◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈle.mɪks] [US: poˈle.mɪks]

argle-bargle noun
[UK: ˈɑːɡəlbˈɑːɡəl] [US: ˈɑːrɡəlbˈɑːrɡəl]

argy-bargy noun
[UK: ˈɑːdʒibˈɑːdʒi] [US: ˈɑːrdʒɪbˈɑːrdʒi]

battle of words noun
[UK: ˈbæt.l̩ əv ˈwɜːdz] [US: ˈbæt.l̩ əv ˈwɝːdz]

colluctation noun
[UK: kələktˈeɪʃən] [US: kələktˈeɪʃən]

concertation noun
[UK: kɒnsətˈeɪʃən] [US: kɑːnsɚtˈeɪʃən]

coping noun
[UK: ˈkəʊp.ɪŋ] [US: ˈkoʊp.ɪŋ]

debatement noun
[UK: dɪˈbeɪtmənt ] [US: dəˈbeɪtmənt ]

debating noun
[UK: dɪ.ˈbeɪt.ɪŋ] [US: də.ˈbeɪt.ɪŋ]

disceptation noun
[UK: dɪsɪptˈeɪʃən] [US: dɪsɪptˈeɪʃən]

flyte noun
[UK: flˈaɪt] [US: flˈaɪt]

flyting noun
[UK: flˈaɪtɪŋ] [US: flˈaɪɾɪŋ]

hassle noun
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

micrology noun
[UK: mˈaɪkrəʊlˌəʊɡi] [US: mˈaɪkroʊlˌɔɡi]

parley noun
[UK: ˈpɑː.li] [US: ˈpɑːr.li]

reasoning noun
[UK: ˈriː.zən.ɪŋ] [US: ˈriː.zən.ɪŋ]

vita főnév
skót

parle noun
[UK: pˈɑːl] [US: pˈɑːrl]

vita tárgya

bone of contention[UK: bəʊn əv kən.ˈten.ʃn̩] [US: ˈboʊn əv kən.ˈten.ʃn̩]

manner in dispute[UK: ˈmæ.nə(r) ɪn dɪ.ˈspjuːt] [US: ˈmæ.nər ɪn ˌdɪ.ˈspjuːt]

question[UK: ˈkwes.tʃən] [US: ˈkwes.tʃən]

vita tárgyát nem képező melléknév

uncontroversial adjective
[UK: ˌʌnk.ɒn.trə.ˈvɜːʃ.l̩] [US: ˌʌnˌk.ɑːn.trə.ˈvɝː.ʃl̩]

vita útján határozószó

deliberatively adverb
[UK: dɪˈlɪbərətɪvli ] [US: dɪˈlɪbəˌreɪtɪvli ]

vita-ellenfél főnév

party to a dispute noun
[UK: ˈpɑː.ti tuː ə dɪ.ˈspjuːt] [US: ˈpɑːr.ti ˈtuː ə ˌdɪ.ˈspjuːt]

Vitaceae főnév

Vitaceae◼◼◼ noun
[UK: vˈɪteɪsˌiː] [US: vˈɪɾeɪsˌiː]

vitaest főnév

debating evening noun

vitafórum főnév

contest program noun
[UK: kən.ˈtest ˈprəʊ.ɡræm] [US: ˈkɑːn.test ˈproʊ.ɡræm]

panel discussion noun
[UK: ˈpæn.l̩ dɪ.ˈskʌʃ.n̩] [US: ˈpæn.l̩ ˌdɪ.ˈskəʃ.n̩]

vitafórum tagja tévében főnév

panellist noun
[UK: ˈpæ.nə.lɪst] [US: ˈpæ.nə.lɪst]

vitaindító előadás

keynote speech[UK: ˈkiː.nəʊt spiːtʃ] [US: ˈkiːnoʊt ˈspiːtʃ]

vitairat főnév

pamphlet◼◼◼ noun
[UK: ˈpæm.flɪt] [US: ˈpæm.flət]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies