венгерский-английский словарь » vezérlő meaning in английский

венгерскийанглийский
vezérlő melléknév

guiding◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

in command◼◼◻ adjective

chief◼◼◻ adjective
[UK: tʃiːf] [US: ˈtʃiːf]

leading◼◻◻ adjective
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

actuating adjective
[UK: ˈæk.tʃueɪt.ɪŋ] [US: ˈæk.tʃueɪt.ɪŋ]

in chief adjective
[UK: ɪn tʃiːf] [US: ɪn ˈtʃiːf]

vezérlő bütyök főnév

cam noun
[UK: kæm] [US: ˈkæm]

vezérlő emeltyűk

link-work[UK: lɪŋk ˈwɜːk] [US: ˈlɪŋk ˈwɝːk]

vezérlő hadbiztos

quartermaster general◼◼◼[UK: ˈkwɔː.tə.mɑː.stə(r) ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈkwɔːr.tər.ˌmæ.stər ˈdʒen.r̩əl]

vezérlő használatával

using a handle[UK: ˈjuːz.ɪŋ ə ˈhæn.dl̩] [US: ˈjuːz.ɪŋ ə ˈhæn.dl̩]

vezérlő tengernagy

admiral of the fleet[UK: ˈæd.mə.rəl əv ðə fliːt] [US: ˈæd.mə.rəl əv ðə ˈfliːt]

vezérlőasztal főnév

control panel noun
[UK: kən.ˈtrəʊl ˈpæn.l̩] [US: kənˈtroʊl ˈpæn.l̩]

vezérlőasztal (távközlési) főnév

control desk◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl desk] [US: kənˈtroʊl ˈdesk]

vezérlőberendezés főnév

controls◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊlz] [US: kənˈtroʊlz]

vezérlőcsap főnév

pilot noun
[UK: ˈpaɪ.lət] [US: ˈpaɪ.lət]

vezérlőegység

command module◼◼◼

vezérlőelem (szoftver felhasználói felületén)

control◼◼◼[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

vezérlőfülke főnév

command section noun
[UK: kə.ˈmɑːnd ˈsek.ʃn̩] [US: kə.ˈmænd ˈsek.ʃn̩]

vezérlők

drivers◼◼◼[UK: ˈdraɪ.vəz] [US: ˈdraɪ.vərz]

vezérlőkapcsoló főnév

controller noun
[UK: kən.ˈtrəʊ.lə(r)] [US: kənˈtro.ʊ.lə(r)]

vezérlőkártya főnév

controller◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊ.lə(r)] [US: kənˈtro.ʊ.lə(r)]

vezérlőkötél főnév

guide-rope noun
[UK: ɡaɪd rəʊp] [US: ˈɡaɪd roʊp]

vezérlő főnév

controls◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊlz] [US: kənˈtroʊlz]

vezérlőorsó főnév

leading screw noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ skruː] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈskruː]

vezérlőprogram főnév

control program◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl ˈprəʊ.ɡræm] [US: kənˈtroʊl ˈproʊ.ɡræm]

vezérlőpult főnév

control panel◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl ˈpæn.l̩] [US: kənˈtroʊl ˈpæn.l̩]

console◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsəʊl] [US: kənˈsoʊl]

vezérlőrendszer

control system◼◼◼

vezérlőrúd főnév

guide-bar noun
[UK: ɡaɪd bɑː(r)] [US: ˈɡaɪd ˈbɑːr]

guide-rod noun
[UK: ɡaɪd rɒd] [US: ˈɡaɪd ˈrɑːd]

vezérlőrúd főnév
gépt

motion-rod noun
[UK: ˈməʊʃ.n̩ rɒd] [US: ˈmoʊʃ.n̩ ˈrɑːd]

vezérlőszerkezet főnév

controller◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊ.lə(r)] [US: kənˈtro.ʊ.lə(r)]

vezérlőtengely főnév

leading axle noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈæk.sl̩] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈæk.sl̩]

vezérlőterem főnév

control room◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl ruːm] [US: kənˈtroʊl ˈruːm]

adatbázisvezérlő rendszer

data base control system[UK: ˈdeɪt.ə beɪs kən.ˈtrəʊl ˈsɪ.stəm] [US: ˈdeɪt.ə ˈbeɪs kənˈtroʊl ˈsɪ.stəm]

egységvezérlő főnév

device driver◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs ˈdraɪ.və(r)] [US: dɪ.ˈvaɪs ˈdraɪ.vər]

elektronikus vezérlő modul

electronic control module (ECM)

elektronikus vezérlőegység

electronic control unit ecu[UK: ˌɪ.lek.ˈtrɒ.nɪk kən.ˈtrəʊl ˈjuː.nɪt] [US: ə.ˌlek.ˈtrɑː.nɪk kənˈtroʊl ˈjuː.nət]

eszközleíró és vezérlő nyelv

device media control language[UK: dɪ.ˈvaɪs ˈmiː.dɪə] [US: dɪ.ˈvaɪs ˈmiː.diə]

feladatvezérlő nyelv

job control language[UK: dʒɒb kən.ˈtrəʊl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈdʒɑːb kənˈtroʊl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский