венгерский-английский словарь »

veszekedő означает в английский

венгерскийанглийский
veszekedő

brawler◼◼◼ noun
[UK: ˈbrɔː.lə(r)] [US: ˈbrɔːr.lər]

contentious◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈten.ʃəs] [US: kən.ˈten.ʃəs]

bickering◼◼◻ noun
[UK: ˈbɪk.ər.ɪŋ] [US: ˈbɪk.ər.ɪŋ]

quarrelsome◼◼◻ adjective
[UK: ˈkwɒ.rəl.səm] [US: ˈkwɔː.rəl.səm]

quarrel◼◼◻ adjective
[UK: ˈkwɒ.rəl] [US: ˈkwɔː.rəl]

aggressive adjective
[UK: ə.ˈɡre.sɪv] [US: ə.ˈɡre.sɪv]

bickerer noun
[UK: ˈbɪkərə ] [US: ˈbɪkərər ]

cantankerous adjective
[UK: kæn.ˈtæŋk.ə.rəs] [US: kæn.ˈtæŋk.ə.rəs]

fliting adjective
[UK: ˈflɪtɪŋ ] [US: ˈflɪtɪŋ ]

frumpish adjective
[UK: ˈfrʌm.pɪʃ] [US: ˈfrʌm.pɪʃ]

prevaricator noun
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪ.tə] [US: prɪ.ˈvæ.rʌˌk.eɪ.tər]

pugnacious adjective
[UK: pʌɡ.ˈneɪ.ʃəs] [US: pʌg.ˈnæ.ʃəs]

quarreller noun
[UK: ˈkwɒrələ ] [US: ˈkwɔrələr ]

quarrelling adjective
[UK: ˈkwɒ.rəl.ɪŋ] [US: ˈkwɒ.rəl.ɪŋ]

shrewish adjective
[UK: ˈʃruːɪʃ] [US: ˈʃruːɪʃ]

vixenish adjective
[UK: ˈvɪk.sə.nɪʃ] [US: ˈvɪk.sə.nɪʃ]

vixenly adjective
[UK: ˈvɪksnli ] [US: ˈvɪksɪnli ]

wrangler noun
[UK: ˈræŋ.ɡlə(r)] [US: ˈræŋ.ɡə.lər]

wrangling noun
[UK: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ]

veszekedő ember

scold[UK: skəʊld] [US: skoʊld]

veszekedő

scold[UK: skəʊld] [US: skoʊld]

veszekedő partner (rég) főnév

copemate noun
[UK: kˈəʊpmeɪt] [US: kˈoʊpmeɪt]

veszekedő sneff (Pavoncella pugnax)

gambetta[UK: ɡambˈetə] [US: ɡæmbˈeɾə]

veszekedős melléknév

argumentative◼◼◼ adjective
[UK: ˌɑː.ɡju.ˈmen.tə.tɪv] [US: ˌɑːr.ɡjə.ˈmen.tə.tɪv]

quarrelsome◼◼◼ adjective
[UK: ˈkwɒ.rəl.səm] [US: ˈkwɔː.rəl.səm]

aggressive◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈɡre.sɪv] [US: ə.ˈɡre.sɪv]

cantankerous◼◼◻ adjective
[UK: kæn.ˈtæŋk.ə.rəs] [US: kæn.ˈtæŋk.ə.rəs]

petulant◼◼◻ adjective
[UK: ˈpe.tjʊ.lənt] [US: ˈpe.tʃə.lənt]

crabby [crabbier, crabbiest] adjective
[UK: ˈkræ.bi] [US: ˈkræ.bi]

cross-grained adjective
[UK: ˈkrɒs ɡreɪnd] [US: ˈkrɑːs ˈɡreɪnd]

peevish adjective
[UK: ˈpiː.vɪʃ] [US: ˈpiː.vɪʃ]

perverse adjective
[UK: pə.ˈvɜːs] [US: pər.ˈvɝːs]

pick-quarrel adjective
[UK: pɪk ˈkwɒ.rəl] [US: ˈpɪk ˈkwɔː.rəl]

rambunctious adjective
[UK: ræm.ˈbʌŋk.ʃəs] [US: ræm.ˈbʌŋk.ʃəs]

rantankerous adjective
[UK: rantˈaŋkərəs] [US: ræntˈæŋkɚrəs]

scrappy [scrappier, scrappiest] adjective
[UK: ˈskræ.pi] [US: ˈskræ.pi]

surly adjective
[UK: ˈsɜː.li] [US: ˈsɝː.li]

viraginian adjective
[UK: vˌɜːrədʒˈɪniən] [US: vˌɜːrədʒˈɪniən]

waspish adjective
[UK: ˈwɒ.spɪʃ] [US: ˈwɒ.spɪʃ]

waspy adjective
[UK: wˈɒspi] [US: wˈɑːspi]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский