венгерский-английский словарь » veszekedés meaning in английский

венгерскийанглийский
veszekedés

quarrel◼◼◼ noun
[UK: ˈkwɒ.rəl] [US: ˈkwɔː.rəl]

quarreling◼◼◻ noun
[UK: ˈkwɑːəl.ɪŋ] [US: ˈkwɑː.rəl.ɪŋ]

row◼◼◻ noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

altercation◼◻◻ noun
[UK: ˌɔːl.təˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɑːl.tərˈk.eɪʃ.n̩]

brawl◼◻◻ noun
[UK: brɔːl] [US: ˈbrɒl]

dispute◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspjuːt] [US: ˌdɪ.ˈspjuːt]

spat◼◻◻ noun
[UK: spæt] [US: ˈspæt]

wrangling◼◻◻ noun
[UK: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ]

bickering noun
[UK: ˈbɪk.ər.ɪŋ] [US: ˈbɪk.ər.ɪŋ]

blow-up noun
[UK: bləʊ ʌp] [US: ˈbloʊ ʌp]

boil-up noun
[UK: bɔɪl ʌp] [US: ˌbɔɪl ʌp]

brabble noun
[UK: ˈbræbl] [US: ˈbræ.bʌl]

broil noun
[UK: brɔɪl] [US: ˌbrɔɪl]

donnybrook noun

dust-up noun
[UK: dʌst ʌp] [US: ˈdəst ʌp]

flare-up noun
[UK: fleə(r) ʌp] [US: ˈfler ʌp]

flite noun
[UK: flˈaɪt] [US: flˈaɪt]

flyte noun
[UK: flˈaɪt] [US: flˈaɪt]

flyting noun
[UK: flˈaɪtɪŋ] [US: flˈaɪɾɪŋ]

hassle noun
[UK: ˈhæs.l̩] [US: ˈhæs.l̩]

jangle noun
[UK: ˈdʒæŋ.ɡl̩] [US: ˈdʒæŋ.ɡl̩]

jar noun
[UK: dʒɑː(r)] [US: ˈdʒɑːr]

jarring noun
[UK: ˈdʒɑːr.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːr.ɪŋ]

prabble noun
[UK: prˈabəl] [US: prˈæbəl]

run-in noun
[UK: rʌn ɪn] [US: ˈrən ɪn]

tiff noun
[UK: tɪf] [US: ˈtɪf]

traverse noun
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

tug of war noun
[UK: tʌɡ əv wɔː(r)] [US: ˈtəɡ əv ˈwɔːr]

unpleasantness noun
[UK: ʌn.ˈpleznt.nəs] [US: ʌn.ˈple.zənt.nəs]

wrangle[UK: ˈræŋ.ɡl̩] [US: ˈræŋ.ɡl̩]

veszekedés főnév
táj

fratch noun
[UK: frˈatʃ] [US: frˈætʃ]

veszekedésbe beleránt vkt

involve somebody in a quarrel[UK: ɪn.ˈvɒlv ˈsʌm.bə.di ɪn ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ə ˈkwɔː.rəl]

veszekedésbe belevon vkt

involve somebody in a quarrel[UK: ɪn.ˈvɒlv ˈsʌm.bə.di ɪn ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ə ˈkwɔː.rəl]

veszekedésbe kezd

aggress[UK: ə.ˈɡres] [US: ə.ˈɡres]

raise snakes[UK: reɪz sneɪks] [US: ˈreɪz ˈsneɪks]

wake snakes[UK: weɪk sneɪks] [US: ˈweɪk ˈsneɪks]

veszekedések

wrangling[UK: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈræŋ.ɡl̩ɪŋ]

veszekedéshez ketten kellenek

it takes two to make a quarrel[UK: ɪt teɪks ˈtuː tuː ˈmeɪk ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈɪt ˈteɪks ˈtuː ˈtuː ˈmeɪk ə ˈkwɔː.rəl]

veszekedéshez két ember kell

it takes two to make a quarrel[UK: ɪt teɪks ˈtuː tuː ˈmeɪk ə ˈkwɒ.rəl] [US: ˈɪt ˈteɪks ˈtuː ˈtuː ˈmeɪk ə ˈkwɔː.rəl]

veszekedést provokál vkvel

pick up a quarrel with somebody[UK: pɪk ʌp ə ˈkwɒ.rəl wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈkwɔː.rəl wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies