венгерский-английский словарь »

vígan означает в английский

венгерскийанглийский
vígan

merrily◼◼◼ adverb
[UK: ˈme.rə.li] [US: ˈme.rə.li]

merry [merrier, merriest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈme.ri] [US: ˈme.ri]

cheerily◼◻◻ adverb
[UK: ˈtʃɪə.rə.li] [US: ˈtʃɪə.rə.li]

chirpily adverb
[UK: ˈtʃɜː.pɪ.li] [US: ˈtʃɝː.pɪ.li]

convivially adverb
[UK: kən.ˈvɪ.vɪə.li] [US: kən.ˈvɪ.vɪə.li]

jocosity adverb
[UK: dʒəʊˈk.ɒ.sɪ.ti] [US: dʒoʊˈk.ɒ.sɪ.ti]

vígan pattogó

crisp[UK: krɪsp] [US: ˈkrɪsp]

vígan van

make merry[UK: ˈmeɪk ˈme.ri] [US: ˈmeɪk ˈme.ri]

rejoice [rejoiced, rejoiced, rejoicing, rejoices] verb
[UK: rɪˈdʒɔɪs] [US: rɪ.ˌdʒɔɪs]

vígan vannak

be in high jinks[UK: bi ɪn haɪ dʒɪŋks] [US: bi ɪn ˈhaɪ ˈdʒɪŋks]

Ébredj vígan!

Rise and shine![UK: raɪz ənd ʃaɪn] [US: ˈraɪz ænd ˈʃaɪn]

You can find it in:

венгерскийанглийский