венгерский-английский словарь » változékony meaning in английский

венгерскийанглийский
változékony melléknév

volatile◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɒ.lə.taɪl] [US: ˈvɑː.lə.təl]

changeable◼◼◻ adjective
[UK: ˈtʃeɪn.dʒə.bəl] [US: ˈtʃeɪn.dʒə.bəl]

changeful◼◼◻ adjective
[UK: ˈtʃeɪndʒ.fəl] [US: ˈtʃeɪndʒ.fəl]

variable◼◼◻ adjective
[UK: ˈveə.rɪəb.l̩] [US: ˈve.riəb.l̩]

shifting◼◼◻ adjective
[UK: ˈʃɪft.ɪŋ] [US: ˈʃɪft.ɪŋ]

mutable◼◻◻ adjective
[UK: ˈmjuː.təb.l̩] [US: ˈmjuː.təb.l̩]

unsettled◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈset.l̩d] [US: ən.ˈset.l̩d]

fickle◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɪk.l̩] [US: ˈfɪk.l̩]

inconstant◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒn.stənt] [US: ɪnˈk.ɒn.stənt]

mobile◼◻◻ adjective
[UK: ˈməʊ.baɪl] [US: ˈmoʊ.baɪl]

varying◼◻◻ adjective
[UK: ˈveə.rɪ.ɪŋ] [US: ˈve.ri.ɪŋ]

impermanent◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.mə.nənt] [US: ɪm.ˈpɝː.mə.nənt]

liquid◼◻◻ adjective
[UK: ˈlɪ.kwɪd] [US: ˈlɪ.kwəd]

mercurial◼◻◻ adjective
[UK: mɜː.ˈkjʊə.rɪəl] [US: mər.ˈkjʊ.riəl]

shifty◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃɪf.ti] [US: ˈʃɪf.ti]

alterable adjective
[UK: ˌɔːl.tə.ˈreɪb.l̩] [US: ˌɔːrl.tə.ˈreɪb.l̩]

chameleonic adjective
[UK: tʃˌeɪmlɪˈɒnɪk] [US: tʃˌeɪmlɪˈɑːnɪk]

fluky adjective
[UK: flˈʌki] [US: flˈʌki]

fluxile adjective
[UK: flˈʌksaɪl] [US: flˈʌksaɪl]

indecisive adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˌɪn.də.ˈsaɪ.sɪv]

moonish adjective
[UK: ˈmuːnɪʃ ] [US: ˈmunɪʃ ]

unconstant adjective
[UK: ˌʌnˈkɒnstənt ] [US: ʌnˈkɑnstənt ]

undecisive adjective
[UK: ˈʌn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv] [US: ˈʌn.dɪ.ˈsaɪ.sɪv]

unequal-tempered adjective
[UK: ˌʌn.ˈiː.kwəl ˈtem.pəd] [US: ə.ˈniː.kwəl ˈtem.pərd]

varyng adjective
[UK: vˈɑːrɪŋ] [US: vˈɑːrrɪŋ]

versatile adjective
[UK: ˈvɜː.sə.taɪl] [US: ˈvɝː.sə.təl]

voluble adjective
[UK: ˈvɒ.ljʊb.l̩] [US: ˈvɑː.ljəb.l̩]

változékony melléknév
vall

passible adjective
[UK: ˈpæ.sɪbl] [US: ˈpæ.sɪ.bəl]

változékony, mint az időjárás

weathery[UK: wˈeðəri] [US: wˈeðɚri]

változékony (idő) melléknév

unsteady adjective
[UK: ʌn.ˈste.di] [US: ʌn.ˈste.di]

változékony (labilis) melléknév

labile◼◼◼ adjective
[UK: ˈleɪ.bɪl] [US: ˈleɪ.bɪl]

változékony (szél) melléknév

choppy◼◼◼ adjective
[UK: ˈtʃɒ.pi] [US: ˈtʃɑː.pi]

változékony csigaforgató (Haematopus unicolor)

redbill[UK: rˈedbɪl] [US: rˈedbɪl]

variable oystercatcher[UK: ˈveə.rɪəb.l̩] [US: ˈve.riəb.l̩]

változékony hangulatú melléknév
GB

humoursome adjective
[UK: hjˈuːməsˌʌm] [US: hjˈuːmɚsˌʌm]

változékony szelek

baffling winds[UK: ˈbæf.l̩.ɪŋ wɪndz] [US: ˈbæf.l̩.ɪŋ wɪndz]

változékony tengeri sün (Lytechinus variegatus)

green sea urchin[UK: ˈɡriːn siː ˈɜː.tʃɪn] [US: ˈɡriːn ˈsiː ˈɝː.tʃən]

változékonyan határozószó

mutably adverb
[UK: ˈmjuːtəbli ] [US: ˈmjutəbəli ]

változékonyság főnév

fluidity◼◼◼ noun
[UK: fluː.ˈɪ.dɪ.ti] [US: fluː.ˈɪ.də.ti]

mutability◼◼◻ noun
[UK: ˌmjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌmjuː.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский