венгерский-английский словарь » undorít meaning in английский

венгерскийанглийский
undorít ige

disgust◼◼◼ verb
[UK: dɪs.ˈɡʌst] [US: ˌdɪˈs.ɡəst]

gross out verb
[UK: ɡrəʊs ˈaʊt] [US: ɡroʊs ˈaʊt]

horrify verb
[UK: ˈhɒ.rɪ.faɪ] [US: ˈhɔː.rə.ˌfaɪ]

nauseate verb
[UK: ˈnɔː.sɪeɪt] [US: ˈnɒ.zi.ˌet]

put off verb
[UK: ˈpʊt ɒf] [US: ˈpʊt ˈɒf]

undorít vkt

gross somebody out (esp Am)[UK: ɡrəʊs ˈsʌm.bə.di ˈaʊt] [US: ɡroʊs ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt]

undorító melléknév

disgusting◼◼◼ adjective
[UK: dɪs.ˈɡʌst.ɪŋ] [US: ˌdɪˈs.ɡə.stɪŋ]

abominable◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈbɒ.mɪ.nəb.l̩] [US: ə.ˈbɑː.mə.nəb.l̩]

distasteful◼◼◻ adjective
[UK: dɪs.ˈteɪst.fəl] [US: ˌdɪ.ˈsteɪst.fəl]

foul◼◼◻ adjective
[UK: faʊl] [US: ˈfaʊl]

gross◼◼◻ adjective
[UK: ɡrəʊs] [US: ɡroʊs]

hideous◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɪ.dɪəs] [US: ˈhɪ.diəs]

loathsome◼◼◻ adjective
[UK: ˈləʊð.səm] [US: ˈloʊð.səm]

repulsive◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈpʌl.sɪv] [US: ri.ˈpʌl.sɪv]

revolting◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈvəʊlt.ɪŋ] [US: rɪˈvo.ʊlt.ɪŋ]

sickening◼◼◻ adjective
[UK: ˈsɪk.ən.ɪŋ] [US: ˈsɪk.ən.ɪŋ]

ugly◼◼◻ adjective
[UK: ˈʌ.ɡli] [US: ˈʌ.ɡli]

beastly◼◻◻ adjective
[UK: ˈbiːst.li] [US: ˈbiːst.li]

disgusted◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈɡʌ.stɪd] [US: ˌdɪˈs.ɡə.stəd]

fulsome◼◻◻ adjective
[UK: ˈfʊl.səm] [US: ˈfʊl.səm]

nauseating◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɔː.sɪeɪt.ɪŋ] [US: ˈnɒ.ʒi.ˌet.ɪŋ]

nauseous◼◻◻ adjective
[UK: ˈnɔː.sɪəs] [US: ˈnɒ.ʃəs]

rank◼◻◻ adjective
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

repellent◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈpe.lənt] [US: rə.ˈpe.lənt]

repugnant◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈpʌɡ.nənt] [US: rə.ˈpəɡ.nənt]

vile◼◻◻ adjective
[UK: vaɪl] [US: ˈvaɪl]

abhorrent adjective
[UK: əb.ˈhɒ.rənt] [US: æb.ˈhɔː.rənt]

carrion noun
[UK: ˈkæ.rɪən] [US: ˈke.riən]

clarty (clartier, clartiest)

disgustful adjective
[UK: dɪs.ˈɡʌst.fʊl] [US: dɪs.ˈɡʌst.fəl]

grotty (grottier, grottiest) adjective
[UK: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪə(r) ˈɡrɒ.tɪɪst] [US: ˈɡrɒ.ti ˈɡrɒ.tɪər ˈɡrɒ.tɪɪst]

grovelling adjective
[UK: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ] [US: ˈɡrɒ.vəl.ɪŋ]

icky adjective
[UK: ˈɪki] [US: ˈɪki]

loathly adjective
[UK: ˈləʊθ.li] [US: ˈloʊθ.li]

mucksy adjective
[UK: mˈʌksi] [US: mˈʌksi]

nauseant adjective
[UK: nˈɔːsɪənt] [US: nˈɔːsɪənt]

queasy adjective
[UK: ˈkwiː.zi] [US: ˈkwiː.zi]

rebarbative adjective
[UK: rɪ.ˈbɑː.bə.tɪv] [US: rɪ.ˈbɑːr.bə.tɪv]

shocking adjective
[UK: ˈʃɒkɪŋ] [US: ˈʃɑːkɪŋ]

smarmy (buttery, fulsome, oily, oleaginous, soapy, unctuous) adjective
[UK: ˈsmɑː.mi] [US: ˈsmɑːr.mi]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies