венгерский-английский словарь » to be yesterday's news meaning in английский

венгерскийанглийский
menyasszony-to-be

bride-to-be

be határozószó

on◼◼◼ adverb
[UK: ɒn] [US: ɑːn]

intra… adverb
[UK: ˈɪn.trə] [US: ˈɪn.trə]

be ki

on-off[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

be-ki főnév
távk

on-off noun
[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

be lucky

luckie[UK: ˈlək.i] [US: ˈlək.i]

ki-be határozószó

in and out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

Pofa be!

Chuck it![UK: tʃʌk ɪt] [US: ˈtʃək ˈɪt]

chip be

chip in[UK: tʃɪp ɪn] [US: ˈtʃɪp ɪn]

-be

to◼◼◼[UK: tuː] [US: ˈtuː]

motor be

motor on[UK: ˈməʊ.tə(r) ɒn] [US: ˈmoʊ.tə(r) ɑːn]

jelölje be

cheque[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

Fejezd be!

Be done![UK: bi dʌn] [US: bi ˈdən]

Gyere be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

lépjen be

come in[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

fut be

come in second[UK: kʌm ɪn ˈsek.ənd] [US: ˈkəm ɪn ˈsek.ənd]

kapcsold be

power up

Jöjjön be! indulatszó

Come-in!◼◼◼ interjection
[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Kapd be!

Fuckin!

Orrvitorlát be!

Jib in![UK: dʒɪb ɪn] [US: ˈdʒɪb ɪn]

Jelöld be!

Check!◼◼◼[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

Pofa be!

None of your lip![UK: nʌn əv jɔː(r) lɪp] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈlɪp]

Fejezd be!

Have done![UK: həv dʌn] [US: həv ˈdən]

-be

in◼◼◻[UK: ɪn] [US: ɪn]

ki-be határozószó

in-and-out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

jöjjön be

come in◼◼◼[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

-be

into◼◼◻[UK: ˈɪn.tə] [US: ˌɪn.ˈtuː]

Jöjjön be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Pofa be!

None of your sauce![UK: nʌn əv jɔː(r) sɔːs] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈsɒs]

-be

be into

jöjjön be

come into[UK: kʌm ˈɪn.tə] [US: ˈkəm ˌɪn.ˈtuː]

Pofa be!

Not so much of it![UK: nɒt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əv ɪt] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈmʌtʃ əv ˈɪt]

Shut the fuck up![UK: ʃʌt ðə fʌk ʌp] [US: ˈʃət ðə ˈfək ʌp]

be van gyulladva

funk[UK: fʌŋk] [US: ˈfəŋk]

be van kvártélyozva

he goes into billets[UK: hiː ɡəʊz ˈɪn.tə ˈbɪ.lɪts] [US: ˈhiː ɡoʊz ˌɪn.ˈtuː ˈbɪ.ləts]

vonatkozik (to vmre) ige

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

be nem nedvesített melléknév

unwetted adjective
[UK: ˌʌnˈwɛtɪd ] [US: ʌnˈwɛtɪd ]

Be kell jelentkeznem?

Do I need to book?[UK: duː ˈaɪ niːd tuː bʊk] [US: ˈduː ˈaɪ ˈniːd ˈtuː ˈbʊk]

be nem főzött melléknév

unsteeped adjective
[UK: ˌʌnˈstiːpt ] [US: ʌnˈstipt ]

be van sorolva

come under[UK: kʌm ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈkəm ˈʌnd.r̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies