венгерский-английский словарь » természetellenesen meaning in английский

венгерскийанглийский
természetellenesen határozószó

unnaturally◼◼◼ adverb
[UK: ʌn.ˈnæt.ʃrə.li] [US: ʌn.ˈnæ.tʃə.rə.li]

contrariously adverb
[UK: kˌɒntrərɪˈaʊsli] [US: kˌɑːntrɚrɪˈaʊsli]

contrariwise adverb
[UK: ˌkɒn.ˈtreə.rɪ.waɪz] [US: ˌkɒn.ˈtreə.rɪ.waɪz]

perversely adverb
[UK: pə.ˈvɜː.sli] [US: pər.ˈvɝː.sli]

természetellenesen viselkedik ige

dissemble verb
[UK: dɪ.ˈsem.bl̩] [US: ˌdɪ.ˈsem.bl̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский