венгерский-английский словарь » társaság meaning in английский

венгерскийанглийский
társaság főnév

company◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

society◼◼◻ noun
[UK: sə.ˈsaɪə.ti] [US: sə.ˈsaɪə.ti]

corporation◼◼◻ noun
[UK: ˌkɔː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌkɔːr.pə.ˈreɪʃ.n̩]

party◼◼◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

crowd◼◼◻ noun
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

companionship◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpæ.nɪən.ʃɪp] [US: kəm.ˈpæ.njən.ˌʃɪp]

bunch◼◼◻ noun
[UK: bʌntʃ] [US: ˈbəntʃ]

association◼◼◻ noun
[UK: ə.ˌsəʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩] [US: əˌso.ʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

club◼◻◻ noun
[UK: klʌb] [US: ˈkləb]

set◼◻◻ noun
[UK: set] [US: ˈset]

outfit◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.fɪt] [US: ˈaʊt.ˌfɪt]

number◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

circle◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜːk.l̩] [US: ˈsɝːk.l̩]

line◼◻◻ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

firm◼◻◻ noun
[UK: fɜːm] [US: ˈfɝːm]

partnership◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑːt.nə.ʃɪp] [US: ˈpɑːrt.nər.ˌʃɪp]

fellowship◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ.ʃɪp] [US: ˈfelo.ʊ.ʃɪp]

sort◼◻◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

co (company)◼◻◻ noun
[UK: kəʊ] [US: ˈkoʊ]

tribe◼◻◻ noun
[UK: traɪb] [US: ˈtraɪb]

consort◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈsɔːt] [US: kən.ˈsɔːrt]

társaság főnév
GB

organisation◼◻◻ noun
[UK: ˌɔː.ɡə.nə.ˈzeɪ.ʃən] [US: ˌɔːr.ɡə.nə.ˈzeɪ.ʃən]

társaság főnév

caboodle noun
[UK: kə.ˈbuːd.l̩] [US: kə.ˈbuːd.l̩]

bevy noun
[UK: ˈbe.vi] [US: ˈbe.vi]

air-carrier noun
[UK: eə(r) ˈkæ.rɪə(r)] [US: ˈer ˈkæ.riər]

assn (association) noun
[UK: ə.ˌsəʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩] [US: əˌso.ʊ.ʃi.ˈeɪʃ.n̩]

covey noun
[UK: ˈkʌ.vi] [US: ˈkʌ.vi]

nest noun
[UK: nest] [US: ˈnest]

társaság főnév
skót

curny noun
[UK: kˈɜːni] [US: kˈɜːni]

társaság alapítási költségei

preliminary expenses of a company[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ɪk.ˈspen.sɪz əv ə ˈkʌm.pə.ni] [US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ɪk.ˈspen.səz əv ə ˈkʌm.pə.ni]

társaság kedvelő melléknév

companionable adjective
[UK: kəm.ˈpæ.nɪə.nəb.l̩] [US: kəm.ˈpæ.nɪə.nəb.l̩]

társaság lelke

life of the party◼◼◼[UK: laɪf əv ðə ˈpɑː.ti] [US: ˈlaɪf əv ðə ˈpɑːr.ti]

life and soul of the company[UK: laɪf ənd səʊl əv ðə ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈlaɪf ænd soʊl əv ðə ˈkʌm.pə.ni]

társaság levelező tagja

corresponding member of a society[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ ˈmem.bə(r) əv ə sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ ˈmem.bər əv ə sə.ˈsaɪə.ti]

társaságba befogadás főnév

affiliation noun
[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

társaságba jár

get out◼◼◼[UK: ˈɡet ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈaʊt]

go out◼◼◻[UK: ɡəʊ ˈaʊt] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt]

go along with people[UK: ɡəʊ ə.ˈlɒŋ wɪð ˈpiːp.l̩] [US: ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ wɪθ ˈpiːp.l̩]

mix in society[UK: mɪks ɪn sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈmɪks ɪn sə.ˈsaɪə.ti]

társaságba járni nem szerető melléknév

unclubbable adjective
[UK: ˌʌnˈklʌbəbl ] [US: ʌnˈklʌbəbl ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский