венгерский-английский словарь » támad meaning in английский

венгерскийанглийский
támad ige

attack◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

arise (arose, arisen)◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈraɪz ə.ˈrəʊz ə.ˈrɪz.n̩] [US: ə.ˈraɪz əˈroʊz ə.ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

assault◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsɔːlt] [US: ə.ˈsɒlt]

charge◼◼◻ verb
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

engage◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

tackle◼◻◻ verb
[UK: ˈtæk.l̩] [US: ˈtæk.l̩]

zap◼◻◻ verb
[UK: zæp] [US: ˈzæp]

attack assail verb
[UK: ə.ˈtæk ə.ˈseɪl] [US: ə.ˈtæk ə.ˈseɪl]

beset, beset verb
[UK: bɪ.ˈset bɪ.ˈset] [US: bə.ˈset bə.ˈset]

bombard verb
[UK: bɒm.ˈbɑːd] [US: bamˈbɑːrd]

get up verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

impugn verb
[UK: ɪm.ˈpjuːn] [US: ˌɪm.ˈpjuːn]

insurge verb
[UK: ɪnsˈɜːdʒ] [US: ɪnsˈɜːdʒ]

originate verb
[UK: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt] [US: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt]

rise up against verb

spring up verb
[UK: sprɪŋ ʌp] [US: ˈsprɪŋ ʌp]

támad (probléma)

rise up

támad (vm ellen) ige

strike (struck, struck)◼◼◼ verb
[UK: straɪk strʌk strʌk] [US: ˈstraɪk ˈstrək ˈstrək]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

támadható melléknév

attackable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈtækəbl] [US: ə.ˈtækəbl]

assailable adjective
[UK: ə.ˈseɪ.ləb.l̩] [US: ə.ˈseɪ.ləb.l̩]

vulnerable adjective
[UK: ˈvʌl.nə.rəb.l̩] [US: ˈvʌl.nə.rəb.l̩]

támadt egy ötlete

have an idea[UK: həv ən aɪ.ˈdɪə] [US: həv ˈæn aɪ.ˈdiːə]

támadták

attacked◼◼◼

támadás főnév

attack◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

assault◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsɔːlt] [US: ə.ˈsɒlt]

charge◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

raid◼◼◻ noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

action◼◻◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

affront◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfrʌnt] [US: ə.ˈfrənt]

aggression◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈɡreʃ.n̩] [US: ə.ˈɡreʃ.n̩]

drive◼◻◻ noun
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

offensive◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfen.sɪv] [US: ə.ˈfen.sɪv]

onset◼◻◻ noun
[UK: ˈɒn.set] [US: ˈɑːn.set]

onslaught◼◻◻ noun
[UK: ˈɒn.slɔːt] [US: ˈɒns.ˌlɒt]

push◼◻◻ noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

thrust◼◻◻ noun
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

támadás főnév
US

offense◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfens] [US: ə.ˈfens]

támadás főnév

blast noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

blitz noun
[UK: blɪts] [US: ˈblɪts]

brunt noun
[UK: brʌnt] [US: ˈbrənt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies