венгерский-английский словарь » tálaló meaning in английский

венгерскийанглийский
tálaló melléknév

dresser◼◼◼ noun
[UK: ˈdre.sə(r)] [US: ˈdre.sər]

sideboard◼◼◼ noun
[UK: ˈsaɪd.bɔːd] [US: ˈsaɪd.bɔːrd]

buffet◼◻◻ noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

buffet table adjective
[UK: ˈbʊ.feɪ ˈteɪb.l̩] [US: bə.ˈfeɪ ˈteɪb.l̩]

serving-spoon adjective
[UK: ˈsɜːv.ɪŋ spuːn] [US: ˈsɝːv.ɪŋ ˈspuːn]

tálaló cseléd (középkorban) főnév

sewer noun
[UK: ˈsjuːə(r)] [US: ˈsuːər]

tálaló tálca főnév

waiter noun
[UK: ˈweɪ.tə(r)] [US: ˈweɪ.tər]

tálalóablak főnév

buttery-hatch noun
[UK: ˈbʌt.ər.ɪ hætʃ] [US: ˈbʌt.ər.ɪ ˈhætʃ]

tálalóasztal főnév

buffet◼◼◼ noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

dresser◼◼◼ noun
[UK: ˈdre.sə(r)] [US: ˈdre.sər]

dumb-waiter◼◼◼ noun
[UK: dʌm ˈweɪ.tə(r)] [US: ˈdəm ˈweɪ.tər]

dumbwaiter◼◼◼ noun

credenza noun
[UK: krɪdˈenzə] [US: krɪdˈenzə]

tálalószekrény

sideboard◼◼◼[UK: ˈsaɪd.bɔːd] [US: ˈsaɪd.bɔːrd]

tálalótálca főnév

waiter noun
[UK: ˈweɪ.tə(r)] [US: ˈweɪ.tər]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies