венгерский-английский словарь » szűken meaning in английский

венгерскийанглийский
szűken

narrowly◼◼◼ adverb
[UK: ˈnæ.rəʊ.li] [US: ˈnæro.ʊ.li]

tight◼◻◻ adverb
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

tightly◼◻◻ adverb
[UK: ˈtaɪt.li] [US: ˈtaɪt.li]

close adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

scantly adverb
[UK: ˈskæntli ] [US: ˈskæntli ]

szűken mér

give somebody short weight[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ʃɔːt weɪt] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈʃɔːrt ˈweɪt]

scant[UK: skænt] [US: ˈskænt]

scrimp[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

stint[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

szűken mér (vmit) vknek ige

begrudge somebody something verb
[UK: bɪ.ˈɡrʌdʒ ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪ.ˈɡrʌdʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

szűken mér (átv)

give short weight[UK: ɡɪv ʃɔːt weɪt] [US: ˈɡɪv ˈʃɔːrt ˈweɪt]

skimp[UK: skɪmp] [US: ˈskɪmp]

szűken mért

scrimp[UK: skrɪmp] [US: ˈskrɪmp]

scrimpy[UK: ˈskrɪm.pɪ] [US: ˈskrɪm.piː]

szűken mért (átv)

skimpy[UK: ˈskɪm.pi] [US: ˈskɪm.pi]

szűken mért élelem (átv)

skimpy meal[UK: ˈskɪm.pi miːl] [US: ˈskɪm.pi ˈmiːl]

szűken áll (vmi) dolgában

be short of something[UK: bi ʃɔːt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈʃɔːrt əv ˈsʌm.θɪŋ]

szűken áll pénz dolgában

be in low water[UK: bi ɪn ləʊ ˈwɔː.tə(r)] [US: bi ɪn ˈloʊ ˈwɒ.tər]

meglehetősen szűken vagyunk

we are rather crowded here[UK: wiː ə(r) ˈrɑː.ðə(r) ˈkraʊ.dɪd hɪə(r)] [US: ˈwiː ˈɑːr ˈræ.ðər ˈkraʊ.dəd hɪər]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies