венгерский-английский словарь » szó sincs róla meaning in английский

венгерскийанглийский
szó sincs róla

certainly not[UK: ˈsɜːtn.li nɒt] [US: ˈsɝː.tən.li ˈnɑːt]

far from it[UK: ˈfɑː(r) frəm ɪt] [US: ˈfɑːr frəm ˈɪt]

not a bit[UK: nɒt ə bɪt] [US: ˈnɑːt ə ˈbɪt]

not a bit of it[UK: nɒt ə bɪt əv ɪt] [US: ˈnɑːt ə ˈbɪt əv ˈɪt]

nothing doing[UK: ˈnʌ.θɪŋ ˈduːɪŋ] [US: ˈnʌ.θɪŋ ˈduːɪŋ]

Szó sincs róla!

Certainly not![UK: ˈsɜːtn.li nɒt] [US: ˈsɝː.tən.li ˈnɑːt]

Good gracious no![UK: ɡʊd ˈɡreɪ.ʃəs nəʊ] [US: ˈɡʊd ˈɡreɪ.ʃəs ˈnoʊ]

No go![UK: nəʊ ɡəʊ] [US: ˈnoʊ ˈɡoʊ]

Not on your life![UK: nɒt ɒn jɔː(r) laɪf] [US: ˈnɑːt ɑːn ˈjɔːr ˈlaɪf]

nothing of the sort[UK: ˈnʌ.θɪŋ əv ðə sɔːt] [US: ˈnʌ.θɪŋ əv ðə ˈsɔːrt]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies