венгерский-английский словарь »

szíjhal (regalecus glesne) означает в английский

венгерскийанглийский
szíjhal (Regalecus glesne) főnév

giant oarfish noun
[UK: ˈdʒaɪənt] [US: ˈdʒaɪənt]

king of herrings noun
[UK: kɪŋ əv ˈhe.rɪŋz] [US: ˈkɪŋ əv ˈhe.rɪŋz]

You can find it in:

венгерскийанглийский