венгерский-английский словарь » semmi esetre sem meaning in английский

венгерскийанглийский
semmi esetre sem

in no case◼◼◼[UK: ɪn nəʊ keɪs] [US: ɪn ˈnoʊ ˈkeɪs]

noway◼◼◼ adverb
[UK: ˈnəʊ.weɪ] [US: ˈnoʊ.ˌweɪ]

under no circumstances◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) nəʊ ˈsɜːk.əm.stən.sɪz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈnoʊ ˈsɝːk.əm.ˌstæn.səz]

by no means◼◼◻[UK: baɪ nəʊ miːnz] [US: baɪ ˈnoʊ ˈmiːnz]

no way◼◼◻[UK: nəʊ ˈweɪ] [US: ˈnoʊ ˈweɪ]

on no account◼◻◻[UK: ɒn nəʊ əˈk.aʊnt] [US: ɑːn ˈnoʊ əˈk.aʊnt]

by no manner of means[UK: baɪ nəʊ ˈmæ.nə(r) əv miːnz] [US: baɪ ˈnoʊ ˈmæ.nər əv ˈmiːnz]

not on any account[UK: nɒt ɒn ˈe.ni əˈk.aʊnt] [US: ˈnɑːt ɑːn ˈe.ni əˈk.aʊnt]

on no accounts[UK: ɒn nəʊ əˈk.aʊnts] [US: ɑːn ˈnoʊ əˈk.aʊnts]

on no consideration[UK: ɒn nəʊ kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: ɑːn ˈnoʊ kən.ˌsɪ.də.ˈreɪʃ.n̩]

Semmi esetre sem!

Certainly not![UK: ˈsɜːtn.li nɒt] [US: ˈsɝː.tən.li ˈnɑːt]

Not on your life![UK: nɒt ɒn jɔː(r) laɪf] [US: ˈnɑːt ɑːn ˈjɔːr ˈlaɪf]

Oh dear no![UK: əʊ dɪə(r) nəʊ] [US: ˈoʊ ˈdɪr ˈnoʊ]

Out of the question![UK: ˈaʊt əv ðə ˈkwes.tʃən] [US: ˈaʊt əv ðə ˈkwes.tʃən]

You can find it in:

венгерскийанглийский