венгерский-английский словарь » sőt meaning in английский

венгерскийанглийский
sőt

even◼◼◼ conjunction
[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

actually◼◼◻ adverb
[UK: ˈæk.tʃuə.li] [US: ˈæk.tʃə.wə.li]

and even◼◼◻ conjunction
[UK: ənd ˈiːv.n̩] [US: ænd ˈiːv.n̩]

indeed◼◼◻ adverb
[UK: ɪn.ˈdiːd] [US: ˌɪn.ˈdiːd]

moreover◼◼◻ adverb
[UK: mɔː.ˈrəʊ.və(r)] [US: mɔːˈro.ʊ.və(r)]

nay◼◼◻ conjunction
[UK: neɪ] [US: ˈneɪ]

yes◼◼◻ noun
[UK: jes] [US: ˈjes]

yea◼◻◻ adverb
[UK: jeɪ] [US: ˈjeɪ]

by the same token conjunction
[UK: baɪ ðə seɪm ˈtəʊkən] [US: baɪ ðə ˈseɪm ˈtoʊkən]

not to say conjunction
[UK: nɒt tuː ˈseɪ] [US: ˈnɑːt ˈtuː ˈseɪ]

what's more conjunction
[UK: ˈwɒts mɔː(r)] [US: ˈhwʌts ˈmɔːr]

sőt, mi több

nay[UK: neɪ] [US: ˈneɪ]

sőt mi több

and what is more◼◼◼[UK: ənd ˈwɒt ɪz mɔː(r)] [US: ænd ˈhwʌt ˈɪz ˈmɔːr]

what is more◼◼◼[UK: ˈwɒt ɪz mɔː(r)] [US: ˈhwʌt ˈɪz ˈmɔːr]

sőt még

nor yet[UK: nɔː(r) jet] [US: ˈnɔːr jet]

yet conjunction
[UK: jet] [US: jet]

sőt több

even more◼◼◼[UK: ˈiːv.n̩ mɔː(r)] [US: ˈiːv.n̩ ˈmɔːr]

a szél esőt hoz

it is blowing up for rain[UK: ɪt ɪz ˈbləʊɪŋ ʌp fɔː(r) reɪn] [US: ˈɪt ˈɪz ˈbloʊɪŋ ʌp ˈfɔːr ˈreɪn]

a vihar az ajtóhoz csapja az esőt

the gale blows the rain against the door[UK: ðə ɡeɪl bləʊz ðə reɪn ə.ˈɡenst ðə dɔː(r)] [US: ðə ˈɡeɪl bloʊz ðə ˈreɪn ə.ˈɡenst ðə ˈdɔːr]

bölcsőtől a sírig

cradle to grave◼◼◼[UK: ˈkreɪd.l̩ tuː ɡreɪv] [US: ˈkreɪd.l̩ ˈtuː ˈɡreɪv]

csőtartó főnév

pipe-hanger noun
[UK: paɪp ˈhæŋə(r)] [US: ˈpaɪp ˈhæŋər]

csőtisztogató drótkefe

flue-brush[UK: fluː brʌʃ] [US: ˈfluː ˈbrəʃ]

csőtisztító főnév

tube cleaner noun

csőtok főnév

flare noun
[UK: fleə(r)] [US: ˈfler]

csőtoldat főnév

ajutage noun
[UK: ˈadʒuːtɪdʒ] [US: ˈædʒuːɾɪdʒ]

connector (connection, connexion, connecter, connective) noun
[UK: kə.ˈnek.tə(r)] [US: kə.ˈnek.tər]

csőtorkolat főnév

muzzle◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌz.l̩] [US: ˈmʌz.l̩]

csőtorkolat-védőgyűrű főnév

muzzle-ring noun
[UK: ˈmʌz.l̩ rɪŋ] [US: ˈmʌz.l̩ ˈrɪŋ]

csőtorkolatdugó főnév

tompion noun
[UK: tˈɒmpiən] [US: tˈɑːmpiən]

csőtágító főnév

mandril noun
[UK: ˈmæn.drɪl] [US: ˈmæn.drɪl]

tube-expander noun
[UK: tjuːb] [US: ˈtuːb]

csőtápvonal főnév

waveguide noun
[UK: ˈweɪv.ɡaɪd] [US: ˈweɪv.ɡaɪd]

csőtészta főnév

macaroni noun
[UK: ˌmæk.ə.ˈrəʊ.ni] [US: ˌmæk.əˈro.ʊ.ni]

maccaroni noun
[UK: mˌakərˈəʊni] [US: mˌækərˈoʊni]

csőtészták

long-goods[UK: ˈlɒŋ ɡʊdz] [US: ˈlɔːŋ ˈɡʊdz]

csőtörés

pipe burst[UK: paɪp bɜːst] [US: ˈpaɪp ˈbɝːst]

elsőtengelycsonk főnév

steering-knuckle noun
[UK: ˈstɪər.ɪŋ ˈnʌk.l̩] [US: ˈstɪr.ɪŋ ˈnʌk.l̩]

elsőtiszt

first mate[UK: ˈfɜːst meɪt] [US: ˈfɝːst ˈmeɪt]

esőt jósolnak

it's forecast to rain[UK: ɪts ˈfɔːk.ɑːst tuː reɪn] [US: ɪts ˈfɔːrˌkæst ˈtuː ˈreɪn]

esőtan főnév
csill

ombrology noun
[UK: ɒmbrˈɒlədʒi] [US: ɑːmbrˈɑːlədʒi]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies