венгерский-английский словарь »

rászáll означает в английский

венгерскийанглийский
rászáll ige

alight on◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈlaɪt ɒn] [US: ə.ˈlaɪt ɑːn]

devolve [devolved, devolved, devolving, devolves] verb
[UK: dɪ.ˈvɒlv] [US: dɪ.ˈvɑːlv]

fall to verb
[UK: fɔːl tuː] [US: ˈfɑːl ˈtuː]

get into somebody's hair verb
[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di heə(r)] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈher]

light [lit lighted, lit lighted, lighting, lights] irregular verb
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

rászáll (utókorra) (átv) ige

come down◼◼◼ verb
[UK: kʌm daʊn] [US: ˈkəm ˈdaʊn]

rászáll (vmre) ige

alight on something verb
[UK: ə.ˈlaɪt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈlaɪt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

rászáll vkre

dump all over somebody[UK: dʌmp ɔːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɔːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump on somebody[UK: dʌmp ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump oneself on somebody[UK: dʌmp wʌn.ˈself ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp wʌn.ˈself ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

needle[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

rászállott melléknév

vested adjective
[UK: ˈve.stɪd] [US: ˈve.stəd]

rászállt melléknév

vested adjective
[UK: ˈve.stɪd] [US: ˈve.stəd]

cím rászáll (átv)

fall into title[UK: fɔːl ˈɪn.tə ˈtaɪt.l̩] [US: ˈfɑːl ˌɪn.ˈtuː ˈtaɪt.l̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский