венгерский-английский словарь »

ráhibázik означает в английский

венгерскийанглийский
ráhibázik ige

make a lucky hit verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈlʌk.i hɪt] [US: ˈmeɪk ə ˈlʌk.i ˈhɪt]

ráhibázik (vmre) ige

blunder up something verb
[UK: ˈblʌn.də(r) ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈblʌn.dər ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский