венгерский-английский словарь » portya meaning in английский

венгерскийанглийский
portya főnév

outroad noun
[UK: aʊtrˈəʊd] [US: aʊtrˈoʊd]

raid noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

portyázás főnév

incursion noun
[UK: ɪnˈk.ɜːʃ.n̩] [US: ˌɪnˈk.ɝː.ʒən]

prowl noun
[UK: praʊl] [US: ˈpraʊl]

prowling noun
[UK: ˈpraʊl.ɪŋ] [US: ˈpraʊl.ɪŋ]

raid noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

portyázik ige

crawl verb
[UK: krɔːl] [US: ˈkrɒl]

maraud verb
[UK: mə.ˈrɔːd] [US: mə.ˈrɒd]

pickeer verb
[UK: pɪkˈiə] [US: pɪkˈɪr]

prowl verb
[UK: praʊl] [US: ˈpraʊl]

raid verb
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

portyá melléknév

incursive adjective
[UK: ɪnkˈɜːsɪv] [US: ɪnkˈɜːsɪv]

portyázó katona főnév
tört

partizan noun
[UK: pˈɑːtɪzən] [US: pˈɑːrɾɪzən]

portyázó rablóhadjárat

raid[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

portyázó taxi

cab on the crawl[UK: kæb ɒn ðə krɔːl] [US: ˈkæb ɑːn ðə ˈkrɒl]

rabló portyára megy

marauding[UK: mə.ˈrɔːd.ɪŋ] [US: mə.ˈrɒd.ɪŋ]

taxi portyázása közben felcsípett utas főnév

pick-up noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

toportyánféreg főnév

wolf noun
[UK: wʊlf] [US: ˈwʊlf]

toportyánféreg (Canis aureus)

common jackal[UK: ˈkɒ.mən ˈdʒæk.ɔːl] [US: ˈkɑː.mən ˈdʒækəl]

zsákmányoló portyázás

marauding[UK: mə.ˈrɔːd.ɪŋ] [US: mə.ˈrɒd.ɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies