венгерский-английский словарь » pofoz meaning in английский

венгерскийанглийский
pofoz ige

buffet verb
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

pofozás főnév

cuffing noun
[UK: ˈkʌf.ɪŋ] [US: ˈkʌf.ɪŋ]

felpofoz vkt

clip somebody's ears[UK: klɪp ˈsəm.ˌbɑː.di ɪəz] [US: ˈklɪp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪrz]

formába pofoz (átv)

whip into shape[UK: wɪp ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈwɪp ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

formába pofoz (vmit) (ásv) főnév

lick something into shape noun
[UK: lɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈlɪk ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

helyrepofoz ige

accommodate verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

plaster up verb
[UK: ˈplɑː.stə(r) ʌp] [US: ˈplæ.stər ʌp]

tinker verb
[UK: ˈtɪŋkə(r)] [US: ˈtɪŋkər]

helyrepofoz (ásv) főnév

lick into shape noun
[UK: lɪk ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈlɪk ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

kipofoz melléknév

revamp verb
[UK: ˌriː.ˈvæmp] [US: ri.ˈvæmp]

third-degree adjective
[UK: ˈθɜːd dɪ.ˈɡriː] [US: ˈθɝːd dɪ.ˈɡriː]

kipofoz (vmit) (ásv) főnév

lick something into shape noun
[UK: lɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ʃeɪp] [US: ˈlɪk ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈʃeɪp]

kipofozás főnév

getting up noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ʌp] [US: ˈɡet.ɪŋ ʌp]

megpofoz ige

box ears verb
[UK: bɒks ɪəz] [US: ˈbɑːks ˈɪrz]

megpofoz (vmit) ige

box somebody's ears verb
[UK: bɒks ˈsəm.ˌbɑː.di ɪəz] [US: ˈbɑːks ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪrz]

megpofoz vkt

beat somebody's ear down[UK: biːt ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r) daʊn] [US: ˈbiːt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr ˈdaʊn]

box somebody's ear[UK: bɒks ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r)] [US: ˈbɑːks ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr]

összepofoz (átv) ige

throw together verb
[UK: ˈθrəʊ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈθroʊ tə.ˈɡe.ðər]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies