венгерский-английский словарь »

pofa означает в английский

венгерскийанглийский
pofa főnév

mouth◼◼◼ noun
[UK: maʊθ] [US: ˈmaʊθ]

mug◼◼◻ noun
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

trap◼◼◻ noun
[UK: træp] [US: ˈtræp]

gob [gobs]◼◼◻ noun
[UK: ɡɒb] [US: ˈɡɑːb]

jaw◼◼◻ noun
[UK: dʒɔː] [US: ˈdʒɒ]

dog◼◻◻ noun
[UK: dɒɡ] [US: ˈdɔːɡ]

snout [snouts]◼◻◻ noun
[UK: snaʊt] [US: ˈsnaʊt]

fellow◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

bloke◼◻◻ noun
[UK: bləʊk] [US: bloʊk]

kisser◼◻◻ noun
[UK: ˈkɪ.sə(r)] [US: ˈkɪ.sər]

party◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

card◼◻◻ noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

jib◼◻◻ noun
[UK: dʒɪb] [US: ˈdʒɪb]

mask◼◻◻ noun
[UK: mɑːsk] [US: ˈmæsk]

pan◼◻◻ noun
[UK: pæn] [US: ˈpæn]

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

clip noun
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

egg noun
[UK: eɡ] [US: ˈeɡ]

grimace noun
[UK: ɡrɪ.ˈmeɪs] [US: ˈɡrɪ.məs]

map noun
[UK: mæp] [US: ˈmæp]

josser noun
[UK: ˈdʒɒ.sə] [US: ˈdʒɑː.sər]

kipper [kippers] noun
[UK: ˈkɪ.pə(r)] [US: ˈkɪ.pər]

rattletrap noun
[UK: ˈrætl.træp] [US: ˈrætl.ˌtræp]

pofa (állaté) főnév

muzzle◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌz.l̩] [US: ˈmʌz.l̩]

pofa (átv) főnév
GB

chap◼◼◼ noun
[UK: tʃæp] [US: ˈtʃæp]

pofa (átv) főnév

joker [jokers]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒəʊkə(r)] [US: ˈdʒoʊkə(r)]

clamp◼◻◻ noun
[UK: klæmp] [US: ˈklæmp]

chappie noun
[UK: ˈtʃæ.pi] [US: ˈtʃæ.pi]

chappy noun
[UK: ˈtʃæ.pɪ] [US: ˈtʃæ.piː]

pofa (bucca) főnév

face◼◼◼ noun
[UK: feɪs] [US: ˈfeɪs]

chops◼◻◻ noun
[UK: tʃɒps] [US: ˈtʃɑːps]

chop◼◻◻ noun
[UK: tʃɒp] [US: ˈtʃɑːp]

pofa (bucca, facies, mala) főnév

cheek◼◼◼ noun
[UK: tʃiːk] [US: ˈtʃiːk]

pofa (orca) (bucca) főnév

jowl [jowls]◼◼◼ noun
[UK: dʒaʊl] [US: ˈdʒaʊl]

pofa (sílécen) főnév

toe-iron noun
[UK: təʊ ˈaɪən] [US: ˈtoʊ ˈaɪərn]

pofa (száj) főnév

rattle-trap noun
[UK: ˈræt.l̩ træp] [US: ˈræt.l̩ ˈtræp]

Pofa be!

Chuck it![UK: tʃʌk ɪt] [US: ˈtʃək ˈɪt]

None of your lip![UK: nʌn əv jɔː(r) lɪp] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈlɪp]

None of your sauce![UK: nʌn əv jɔː(r) sɔːs] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈsɒs]

Not so much of it![UK: nɒt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əv ɪt] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈmʌtʃ əv ˈɪt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский