венгерский-английский словарь » pillanatnyilag meaning in английский

венгерскийанглийский
pillanatnyilag határozószó

currently◼◼◼ adverb
[UK: ˈkʌ.rənt.li] [US: ˈkɜː.rənt.li]

for the moment◼◼◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈfɔːr ðə ˈmoʊ.mənt]

momentarily◼◼◻ adverb
[UK: ˈməʊ.mən.trə.li] [US: ˈmoʊ.mən.trə.li]

presently◼◼◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

at the moment◼◻◻ adverb
[UK: ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ət ðə ˈmoʊ.mənt]

for the time being◼◻◻ adverb
[UK: fɔː(r) ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ] [US: ˈfɔːr ðə ˈtaɪm ˈbiːɪŋ]

at this moment adverb
[UK: ət ðɪs ˈməʊ.mənt] [US: ət ðɪs ˈmoʊ.mənt]

momently adverb
[UK: ˈməʊ.mənt.li] [US: ˈmoʊ.mənt.li]

pillanatnyilag a legkorszerűbb melléknév

up-to-the-minute adjective
[UK: ʌp tuː ðə maɪ.ˈnjuːt] [US: ʌp ˈtuː ðə ˈmɪ.nət]

pillanatnyilag nagyon elfoglalt vagyok

I'm very busy at the moment[UK: aɪm ˈver.i ˈbɪ.zi ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈaɪm ˈver.i ˈbɪ.zi ət ðə ˈmoʊ.mənt]

pillanatnyilag nem dolgozom

I'm not working at the moment[UK: aɪm nɒt ˈwɜːk.ɪŋ ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈaɪm ˈnɑːt ˈwɝːk.ɪŋ ət ðə ˈmoʊ.mənt]

elnézést, pillanatnyilag nincs szabad autónk

sorry, there are none available at the moment[UK: ˈsɒ.ri ðeə(r) ə(r) nʌn ə.ˈveɪ.ləb.l̩ ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ˈsɑː.ri ˈðer ˈɑːr ˈnən ə.ˈveɪ.ləb.l̩ ət ðə ˈmoʊ.mənt]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies