венгерский-английский словарь » persze meaning in английский

венгерскийанглийский
persze

sure◼◼◼ interjection
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

certainly◼◼◻ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

naturally◼◼◻ adverb
[UK: ˈnæt.ʃrə.li] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li]

of course (ofc)◼◻◻ adverb
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

natch interjection
[UK: nˈatʃ] [US: nˈætʃ]

yes, of course conjunction
[UK: jes əv kɔːs] [US: ˈjes əv ˈkɔːrs]

Persze, hogy nem!

Rather not![UK: ˈrɑː.ðə(r) nɒt] [US: ˈræ.ðər ˈnɑːt]

persze (rég) határozószó

certes◼◼◼ adverb
[UK: sˈɜːts] [US: sˈɜːts]

Persze hogy! indulatszó

Rather! interjection
[UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

Persze!

Certainly![UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

Sure enough![UK: ʃʊə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈʃʊr ə.ˈnəf]

Sure! interjection
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

Perszephoné

Persephone◼◼◼[UK: pəsˈefəni] [US: pɚsˈefəni]

Perszepolisz főnév

Persepolis noun
[UK: pərˈ.se.pə.ləs] [US: pər.ˈse.pə.ləs]

Perszeusz főnév

Perseus◼◼◼ noun
[UK: ˈpɜː.siəs] [US: ˈpɝː.siəs]

eperszezon főnév

strawberry season noun

hiperszexualitás

hypersexuality

igen, persze

yes, of course[UK: jes əv kɔːs] [US: ˈjes əv ˈkɔːrs]

Igen, persze. (szarkasztikus)

prol (abbreviation of probably; sarcastic: "Yeah, right")

Te persze szereted?

You like her, do you?[UK: juː ˈlaɪk hɜː(r) duː juː] [US: ˈjuː ˈlaɪk hər ˈduː ˈjuː]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies