венгерский-английский словарь » pörgettyűs meaning in английский

венгерскийанглийский
pörgettyűs melléknév
fiz

gyroscopic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs csiga

gyroscope top[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

pörgettyűs egysínű vasúti kocsi

gyro-car[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ kɑː(r)] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈkɑːr]

pörgettyűs iránytű

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyro-comprass[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

turbine-compass[UK: ˈtɜː.baɪn ˈkʌm.pəs] [US: ˈtɝː.baɪn ˈkʌm.pəs]

pörgettyűs kormánygép rep

gyropilot[UK: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət] [US: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət]

pörgettyűs lövegirányzék

gyro gunsight[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ ˈɡʌn.saɪt] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈɡʌn.saɪt]

pörgettyűs műláthatár

gyro-horizon[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ hə.ˈraɪz.n̩] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ hə.ˈraɪz.n̩]

pörgettyűs tájoló

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

légdeszka (pörgettyűs elektromos roller)

hoverboard[UK: hˈɒvəbˌɔːd] [US: hˈʌvɚbˌoːrd]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies