венгерский-английский словарь »

pörgettyű означает в английский

венгерскийанглийский
pörgettyű főnév

top [tops]◼◼◼ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

gyro◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyroscope [gyroscopes]◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp]

teetotum◼◻◻ noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

gimbal [gimbals] noun
[UK: ɡˈɪmbəl] [US: ɡˈɪmbəl]

gyrostat noun
[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ.stæt] [US: ˈdʒaɪ.rə.stæt]

whirling top noun
[UK: ˈwɜːl.ɪŋ tɒp] [US: ˈwɝːl.ɪŋ ˈtɑːp]

pörgettyű (delejtűn) főnév

sight-vane noun
[UK: saɪt veɪn] [US: ˈsaɪt ˈveɪn]

pörgettyűjáték főnév

teetotum noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

pörgettyűnyomaték melléknév

gyroscopic adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs melléknév
fiz

gyroscopic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɒ.pɪk] [US: ˌdʒaɪ.rə.ˈskɑː.pɪk]

pörgettyűs csiga

gyroscope top[UK: ˈdʒaɪ.rə.skəʊp tɒp] [US: ˈdʒaɪ.rəskoʊp ˈtɑːp]

pörgettyűs egysínű vasúti kocsi

gyro-car[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ kɑː(r)] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈkɑːr]

pörgettyűs iránytű

directional gyro[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

gyro-comprass[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ]

turbine-compass[UK: ˈtɜː.baɪn ˈkʌm.pəs] [US: ˈtɝː.baɪn ˈkʌm.pəs]

pörgettyűs kormánygép rep

gyropilot[UK: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət] [US: ˈdʒaɪro.ˌpaɪ.lət]

pörgettyűs lövegirányzék

gyro gunsight[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ ˈɡʌn.saɪt] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ ˈɡʌn.saɪt]

pörgettyűs műláthatár

gyro-horizon[UK: ˈdʒaɪə.rəʊ hə.ˈraɪz.n̩] [US: ˈdʒaɪˌro.ʊ hə.ˈraɪz.n̩]

pörgettyűs tájoló

directional gyro◼◼◼[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪə.rəʊ] [US: də.ˈrek.ʃn̩əl ˈdʒaɪˌro.ʊ]

aszimmetrikus pörgettyű

asymmetrical top[UK: ˌeɪ.sɪ.ˈme.trɪk.l̩ tɒp] [US: ˌe.sə.ˈme.trɪk.l̩ ˈtɑːp]

gömbi pörgettyű

spherical top[UK: ˈsfe.rɪk.l̩ tɒp] [US: sˈfe.rɪk.l̩ ˈtɑːp]

légdeszka (pörgettyűs elektromos roller) főnév

hoverboard◼◼◼ noun
[UK: hˈɒvəbˌɔːd] [US: hˈʌvɚbˌoːrd]

négyoldalú pörgettyű főnév

teetotum noun
[UK: tiː.ˈtəʊ.təm] [US: tiːˈto.ʊ.təm]

ostorral hajtott pörgettyű

whip-top[UK: wɪp tɒp] [US: ˈwɪp ˈtɑːp]

sokszögletű számozott pörgettyű

put-and-take[UK: ˈpʊt ənd teɪk] [US: ˈpʊt ænd ˈteɪk]

szimmetrikus pörgettyű

symmetrical top[UK: sɪ.ˈme.trɪk.l̩ tɒp] [US: sə.ˈme.trɪk.l̩ ˈtɑːp]

You can find it in:

венгерскийанглийский