венгерский-английский словарь »

páratlan означает в английский

венгерскийанглийский
páratlan

odd [odder, oddest]◼◼◼ adjective
[UK: ɒd] [US: ˈɑːd]

unmatched◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmætʃt] [US: ʌn.ˈmætʃt]

supreme◼◼◻ adjective
[UK: suː.ˈpriːm] [US: sə.ˈpriːm]

transcendent◼◼◻ adjective
[UK: træn.ˈsen.dənt] [US: træn.ˈsen.dənt]

peerless◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɪə.ləs] [US: ˈpɪr.ləs]

matchless◼◼◻ adjective
[UK: ˈmæt.ʃləs] [US: ˈmæt.ʃləs]

unrivaled◼◼◻ adjective
[UK: ən.ˈraɪ.vəld] [US: ən.ˈraɪ.vəld]

singular◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

unrivalled◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈraɪ.vəld] [US: ʌn.ˈraɪ.vəld]

single◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

superlative◼◻◻ adjective
[UK: suː.ˈpɜː.lə.tɪv] [US: sʊ.ˈpɝː.lə.tɪv]

unequalled◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈiː.kwəld] [US: ˌʌn.ˈiː.kwəld]

inimitable◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.mɪ.təb.l̩] [US: ˌɪ.ˈnɪ.mə.təb.l̩]

nonesuch◼◻◻ adjective
[UK: ˈnʌn.sʌtʃ] [US: ˈnʌn.ˈsətʃ]

unsurpassed◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.sə.ˈpɑːst] [US: ˌʌn.sər.ˈpæst]

impaired◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpeəd] [US: ˌɪm.ˈperd]

nonsuch [nonsuches]◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌn.sʌtʃ] [US: ˈnʌn.sʌtʃ]

mismatched adjective
[UK: ˈmɪ.smætʃt] [US: ˌmɪs.ˈmætʃt]

uniqueness [uniquenesses] noun
[UK: juː.ˈniːk.nəs] [US: juː.ˈniːk.nəs]

equitable adjective
[UK: ˈe.kwɪ.təb.l̩] [US: ˈe.kwə.təb.l̩]

fellowless adjective
[UK: ˈfɛləʊləs ] [US: ˈfɛloʊləs ]

has no peer adjective
[UK: hæz nəʊ pɪə(r)] [US: ˈhæz ˈnoʊ ˈpɪr]

impair [impaired, impaired, impairing, impairs] verb
[UK: ɪm.ˈpeə(r)] [US: ˌɪm.ˈper]

not divisible by two adjective
[UK: nɒt dɪ.ˈvɪ.zəb.l̩ baɪ ˈtuː] [US: ˈnɑːt dɪ.ˈvɪ.zəb.l̩ baɪ ˈtuː]

not to be equaled adjective
[UK: nɒt tuː bi ˈiː.kwəld] [US: ˈnɑːt ˈtuː bi ˈiː.kwəld]

out compare adjective
[UK: ˈaʊt kəm.ˈpeə(r)] [US: ˈaʊt kəm.ˈper]

past compare adjective
[UK: pɑːst kəm.ˈpeə(r)] [US: ˈpæst kəm.ˈper]

rivalless adjective
[UK: ˈraɪvələs ] [US: ˈraɪvələs ]

stand alone adjective
[UK: stænd ə.ˈləʊn] [US: ˈstænd əˈloʊn]

unexampled adjective
[UK: ˌʌ.nɪɡ.ˈzɑːm.pl̩d] [US: ˌʌ.nɪg.ˈzɑːm.pl̩d]

unfellowed adjective
[UK: ˌʌnˈfɛləʊd ] [US: ʌnˈfɛloʊd ]

unpeered adjective
[UK: ˌʌnˈpɪəd ] [US: ʌnˈpɪrd ]

untouched adjective
[UK: ʌn.ˈtʌtʃt] [US: ʌn.ˈtətʃt]

páratlan (azygos) melléknév

azygous adjective
[UK: eɪzˈɪɡəs] [US: eɪzˈɪɡəs]

páratlan (egyedi) melléknév

unique◼◼◼ adjective
[UK: juː.ˈniːk] [US: juː.ˈniːk]

páratlan (ember) főnév

nonpareil [nonpareils]◼◼◼ noun
[UK: ˌnɒn.pə.ˈreɪl] [US: ˌnɒn.pə.ˈreɪl]

páratlan (impar) melléknév

impar adjective
[UK: ɪmpˈɑː] [US: ɪmpˈɑːr]

páratlan (minőség, tulajdonság) melléknév

unmatchable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩] [US: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩]

páratlan (szám) melléknév

uneven◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈiːv.n̩] [US: ʌ.ˈniːv.n̩]

páratlan a maga nemében

out-and-outer[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊ.tə(r)] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊ.tər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский