венгерский-английский словарь » osztály meaning in английский

венгерскийанглийский
osztályfőnök főnév

homeroom teacher noun
[UK: hˈəʊmruːm tˈiːtʃə] [US: hˈoʊmruːm tˈiːtʃɚ]

osztályfőnök főnév
US

home-room teacher noun
[UK: həʊm ruːm ˈtiːʧə ] [US: hoʊm rum ˈtiʧər ]

osztályfőnöki főnév melléknév

homeroom noun adjective
[UK: hˈəʊmruːm] [US: hˈoʊmruːm]

osztályfőnöki óra (iskolában) főnév

homeroom noun
[UK: hˈəʊmruːm] [US: hˈoʊmruːm]

osztályfőnöknő főnév

form mistress (a female class teacher) noun
[UK: ˈfɔːm ˈmɪ.strɪs] [US: ˈfɔːrm ˈmɪ.strəs]

osztálygőg főnév

class prejudice noun
[UK: klɑːs ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈklæs ˈpre.dʒə.dəs]

osztályharc főnév

class struggle noun
[UK: klɑːs ˈstrʌɡ.l̩] [US: ˈklæs ˈstrʌɡ.l̩]

class war noun
[UK: klɑːs wɔː(r)] [US: ˈklæs ˈwɔːr]

class-struggle noun
[UK: klɑːs ˈstrʌɡ.l̩] [US: ˈklæs ˈstrʌɡ.l̩]

osztályhelyzet főnév

class background noun
[UK: klɑːs ˈbæk.ɡraʊnd] [US: ˈklæs ˈbæk.ˌɡrɑːwnd]

class standing noun
[UK: klɑːs ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈklæs ˈstænd.ɪŋ]

osztályháttér főnév

class background noun
[UK: klɑːs ˈbæk.ɡraʊnd] [US: ˈklæs ˈbæk.ˌɡrɑːwnd]

osztályidegen melléknév

class-alien adjective
[UK: klɑːs ˈeɪ.liən] [US: ˈklæs ˈeɪ.liən]

osztályismétlő főnév

repeater noun
[UK: rɪ.ˈpiː.tə(r)] [US: rə.ˈpiː.tər]

osztályjelentés főnév

class meaning noun
[UK: klɑːs ˈmiːn.ɪŋ] [US: ˈklæs ˈmiːn.ɪŋ]

osztálykirándulás főnév

class trip noun
[UK: klɑːs trɪp] [US: ˈklæs ˈtrɪp]

osztálykönyv főnév

class-book noun
[UK: klɑːs bʊk] [US: ˈklæs ˈbʊk]

grade book noun
[UK: ɡreɪd bʊk] [US: ˈɡreɪd ˈbʊk]

register noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

osztályközi melléknév

interdepartmental adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˌdiː.pɑːt.ˈmen.tl̩] [US: ˌɪn.tə.ˌdiː.pɑːrt.ˈmen.tl̩]

osztálymérnök főnév

section engineer noun
[UK: ˈsek.ʃn̩ ˌen.dʒɪ.ˈnɪə(r)] [US: ˈsek.ʃn̩ ndʒə.ˈnɪr]

osztálynapló főnév

diary noun
[UK: ˈdaɪə.ri] [US: ˈdaɪə.ri]

osztálynélküli

classless[UK: ˈklɑː.sləs] [US: ˈklæ.sləs]

osztályok

classes◼◼◼[UK: ˈklɑː.sɪz] [US: ˈklæ.səz]

osztályon felüli

de luxe[UK: də lʌks] [US: ˈdiː lʌks]

high-class adjective
[UK: haɪ klɑːs] [US: ˈhaɪ ˈklæs]

plush[UK: plʌʃ] [US: ˈpləʃ]

premium[UK: ˈpriː.mɪəm] [US: ˈpriː.miəm]

osztályon felüli szálloda

de luxe hotel[UK: də lʌks ˌhəʊ.ˈtel] [US: ˈdiː lʌks ˌhoʊ.ˈtel]

osztályos nővér

ward sister[UK: wɔːd ˈsɪ.stə(r)] [US: ˈwɔːrd ˈsɪ.stər]

osztályos takarítónő

wardmaid[UK: wˈɔːdmeɪd] [US: wˈɔːrdmeɪd]

osztályos örökös főnév
jog

coparcener noun
[UK: ˈkəʊ.ˈpɑː.sɪ.nə] [US: koʊ.ˈpɑːr.sə.nər]

osztályoz ige

classify◼◼◼ verb
[UK: ˈklæ.sɪ.faɪ] [US: ˈklæ.sə.ˌfaɪ]

categorise◼◼◻ verb
[UK: ˌkæ.tə.ɡə.rəɪz] [US: ˌkæ.tə.ɡə.rəɪz]

grade◼◼◻ verb
[UK: ɡreɪd] [US: ˈɡreɪd]

class◼◻◻ verb
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

mark◼◻◻ verb
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

pigeonhole◼◻◻ verb
[UK: ˈpɪ.dʒən.həʊl] [US: ˈpɪ.dʒənhoʊl]

rank◼◻◻ verb
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

assort verb
[UK: ə.ˈsɔːt] [US: ə.ˈsɔːrt]

123

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies