венгерский-английский словарь » nyugtalanít meaning in английский

венгерскийанглийский
nyugtalanít

disquiet◼◼◼ verb
[UK: dɪs.ˈkwaɪət] [US: ˌdɪ.ˈskwaɪət]

trouble◼◼◼ verb
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

worry (worried, worried)◼◼◼ verb
[UK: ˈwʌ.ri ˈwʌ.rɪd ˈwʌ.rɪd] [US: ˈwɜː.ri ˈwɜː.rid ˈwɜː.rid]

disturb◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstɜːb] [US: ˌdɪ.ˈstɝːb]

bother◼◻◻ verb
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

fret◼◻◻ verb
[UK: fret] [US: ˈfret]

harry◼◻◻ verb
[UK: ˈhæ.ri] [US: ˈhe.ri]

puzzle◼◻◻ verb
[UK: ˈpʌz.l̩] [US: ˈpʌz.l̩]

vex◼◻◻ verb
[UK: veks] [US: ˈveks]

cause misgivings verb
[UK: kɔːz ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: ˈkəz ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

disconcert verb
[UK: ˌdɪs.kən.ˈsɜːt] [US: ˌdɪs.kən.ˈsɝːt]

disease noun
[UK: dɪ.ˈziːz] [US: ˌdɪ.ˈziːz]

disquieten verb
[UK: dɪskwˈaɪətən] [US: dɪskwˈaɪəʔn̩]

distract verb
[UK: dɪ.ˈstrækt] [US: ˌdɪ.ˈstrækt]

fidget verb
[UK: ˈfɪ.dʒɪt] [US: ˈfɪ.dʒət]

flurry verb
[UK: ˈflʌ.ri] [US: ˈflɜː.ri]

flutter verb
[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

fuss verb
[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

gall verb
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

harass verb
[UK: ˈhæ.rəs] [US: hə.ˈræs]

intrigue verb
[UK: ɪn.ˈtriːɡ] [US: ˌɪn.ˈtriːɡ]

ruffle verb
[UK: ˈrʌf.l̩] [US: ˈrʌf.l̩]

uncalm adjective
[UK: ˌʌnˈkɑːm ] [US: ʌnˈkɑm ]

nyugtalanít (vkt) ige

perturb verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

nyugtalanít valakit ige

concern verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

nyugtalanítja (vmi)

have something on one's mind[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ ɒn wʌnz maɪnd] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ɑːn wʌnz ˈmaɪnd]

nyugtalanítás főnév

agitation noun
[UK: ˌæ.dʒɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dʒə.ˈteɪʃ.n̩]

perturbation noun
[UK: ˌpɜː.tə.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌpər.tər.ˈbeɪʃ.n̩]

vexation noun
[UK: vek.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌvek.ˈseɪʃ.n̩]

nyugtalanító melléknév

disquieting◼◼◼ adjective
[UK: dɪs.ˈkwaɪət.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈskwaɪət.ɪŋ]

disturbing◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈstɜːb.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈstɝːb.ɪŋ]

disconcerting◼◼◻ adjective
[UK: ˌdɪs.kən.ˈsɜːt.ɪŋ] [US: ˌdɪs.kən.ˈsɝːt.ɪŋ]

troubling◼◼◻ adjective
[UK: ˈtrʌb.l̩.ɪŋ] [US: ˈtrʌb.l̩.ɪŋ]

unnerving◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈnɜːv.ɪŋ] [US: ə.ˈnɝːv.ɪŋ]

unsettling◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈset.l̩.ɪŋ] [US: ən.ˈset.l̩.ɪŋ]

anxious◼◻◻ adjective
[UK: ˈæŋk.ʃəs] [US: ˈæŋk.ʃəs]

troublesome◼◻◻ adjective
[UK: ˈtrʌbl.səm] [US: ˈtrʌ.bəl.səm]

upsetting◼◻◻ adjective
[UK: ʌp.ˈset.ɪŋ] [US: ʌp.ˈset.ɪŋ]

vexing◼◻◻ adjective
[UK: ˈveks.ɪŋ] [US: ˈveks.ɪŋ]

worrying◼◻◻ adjective
[UK: ˈwʌ.rɪ.ɪŋ] [US: ˈwɜː.ri.ɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies