венгерский-английский словарь » nyilvánvalóan meaning in английский

венгерскийанглийский
nyilvánvalóan

obviously◼◼◼ adverb
[UK: ˈɒb.vɪə.sli] [US: ˈɑːb.viə.sli]

apparently◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈpæ.rənt.li] [US: ə.ˈpe.rənt.li]

evidently◼◼◻ adverb
[UK: ˈe.vɪ.dənt.li] [US: ˈe.və.dənt.li]

plainly◼◻◻ adverb
[UK: ˈpleɪn.li] [US: ˈpleɪn.li]

patently◼◻◻ adverb
[UK: ˈpeɪtnt.li] [US: ˈpæ.tənt.li]

blatantly◼◻◻ adjective
[UK: ˈbleɪtnt.li] [US: ˈbleɪ.tənt.li]

naturally◼◻◻ adverb
[UK: ˈnæt.ʃrə.li] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li]

conspicuously◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˈspɪ.kjʊə.sli] [US: kən.ˈspɪ.kjuːə.sli]

manifestly◼◻◻ adverb
[UK: ˈmæ.nɪ.fest.li] [US: ˈmæ.nə.fest.li]

palpably adverb
[UK: ˈpæl.pə.bli] [US: ˈpæl.pə.bli]

professedly adverb
[UK: prə.ˈfest.li] [US: prə.ˈfest.li]

nyilvánvalóan mutat (vmit) ige

add up to something◼◼◼ verb
[UK: æd ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈæd ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский