венгерский-английский словарь »

nem tudott dönteni, hogy menjen-e, vagy sem означает в английский

венгерскийанглийский
nem tudott dönteni, hogy menjen-e, vagy sem

he was undetermined whether he would go or not[UK: hiː wɒz ˌʌn.dɪ.ˈtɜː.mɪnd ˈwe.ðə(r) hiː wʊd ɡəʊ ɔː(r) nɒt] [US: ˈhiː wəz ˌʌn.də.ˈtɝː.mənd ˈwe.ðər ˈhiː ˈwʊd ˈɡoʊ ɔːr ˈnɑːt]

You can find it in:

венгерскийанглийский