венгерский-английский словарь » naná! meaning in английский

венгерскийанглийский
naná tulajdonnév

sure◼◼◼ proper noun
[UK: ʃʊə(r)] [US: ˈʃʊr]

of course (ofc) proper noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

Naná!

No question![UK: nəʊ ˈkwes.tʃən] [US: ˈnoʊ ˈkwes.tʃən]

Rather![UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

You bet![UK: juː ˈbet] [US: ˈjuː ˈbet]

ananász főnév
növ

ananas◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈnɑː.nəs] [US: ə.ˈnɑː.nəs]

ananász főnév

pine-apple◼◻◻ noun
[UK: paɪn ˈæp.l̩] [US: ˈpaɪn ˈæp.l̩]

ananász (Ananas comosus) főnév

pineapple◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪ.næp.l̩] [US: ˈpaɪ.ˌnæp.l̩]

ananász (Ananas sativus) főnév

pineapple◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪ.næp.l̩] [US: ˈpaɪ.ˌnæp.l̩]

ananász-hajtatóház főnév

pinery◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪ.nə.rɪ] [US: ˈpaɪ.nə.riː]

ananászeper, fehér eper főnév

pineberry noun
[UK: pˈaɪnbəri] [US: pˈaɪnberi]

ananászeper (Evetria bushana) főnév

pine-strawberry noun
[UK: paɪn ˈstrɔː.bri] [US: ˈpaɪn ˈstrɒ.ˌbe.ri]

ananászféle melléknév
növ

annonaceous adjective
[UK: ˌanənˈeɪʃəs] [US: ˌænənˈeɪʃəs]

ananászkender (Bromelia caratas) főnév

karatas noun
[UK: karˈɑːtəz] [US: kærˈɑːɾəz]

ananászlé főnév

pineapple juice◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪ.næp.l̩ dʒuːs] [US: ˈpaɪ.ˌnæp.l̩ ˈdʒuːs]

ananászültetvény főnév

pinery noun
[UK: ˈpaɪ.nə.rɪ] [US: ˈpaɪ.nə.riː]

szénanátha főnév

hayfever◼◼◼ noun
[UK: hˈeɪfiːvə] [US: hˈeɪfiːvɚ]

hay fever noun
[UK: heɪ ˈfiː.və(r)] [US: ˈheɪ ˈfiː.vər]

hay-asthma noun
[UK: heɪ ˈæ.smə] [US: ˈheɪ ˈæz.mə]

hay-fever noun
[UK: heɪ ˈfiː.və(r)] [US: ˈheɪ ˈfiː.vər]

szénanátha főnév
orv

rose-cold noun
[UK: rəʊz kəʊld] [US: roʊz koʊld]

rose-fever noun
[UK: rəʊz ˈfiː.və(r)] [US: roʊz ˈfiː.vər]

szénanátha (pollenosis) főnév

pollenosis noun
[UK: pˌɒlənˈəʊsɪs] [US: pˌɑːlənˈoʊsɪs]

pollinosis noun
[UK: pˌɒlɪnˈəʊsɪs] [US: pˌɑːlɪnˈoʊsɪs]

szénanátha tabletta

hay fever tablets[UK: heɪ ˈfiː.və(r) ˈtæ.blɪts] [US: ˈheɪ ˈfiː.vər ˈtæ.bləts]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies