венгерский-английский словарь »

naiv означает в английский

венгерскийанглийский
naiv

naive◼◼◼ adjective
[UK: naɪ.ˈiːv] [US: ˌnɑː.ˈjiːv]

gullible◼◼◻ adjective
[UK: ˈɡʌ.lɪb.l̩] [US: ˈɡʌ.ləb.l̩]

innocent◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪ.nəsnt] [US: ˈɪ.nə.sənt]

silly [sillier, silliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪ.li] [US: ˈsɪ.li]

green [greener, greenest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡriːn] [US: ˈɡriːn]

guileless◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡaɪl ləs] [US: ˈɡaɪl.ləs]

blithe adjective
[UK: blaɪð] [US: ˈblaɪð]

ditsy adjective

ingenuous adjective
[UK: ɪn.ˈdʒe.njʊəs] [US: ˌɪn.ˈdʒe.njuːəs]

childlike adjective
[UK: ˈtʃaɪld.laɪk] [US: ˈtʃaɪld.ˌlaɪk]

untutored adjective
[UK: ʌn.ˈtjuː.təd] [US: ʌn.ˈtjuː.təd]

naďf noun
[UK: nˈadf] [US: nˈædf]

naďve noun
[UK: nˈadv] [US: nˈædv]

verdant adjective
[UK: ˈvɜːdnt] [US: ˈvɝː.dənt]

naív, birka módjára élő emberek (sheep+people) főnév

sheeple noun
[UK: ʃˈiːpəl] [US: ʃˈiːpəl]

naiv ember főnév

pushover [pushovers] noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

naiv ember főnév
Aust

tonk noun
[UK: ˈtɒŋk] [US: ˈtɒŋk]

naiv félreértést csinál

pull a bang[UK: pʊl ə bæŋ] [US: ˈpʊl ə ˈbæŋ]

naiv halmazelmélet

naive set theory

naiv romantika főnév

stardust noun

naiv tévedést csinál

pull a bang[UK: pʊl ə bæŋ] [US: ˈpʊl ə ˈbæŋ]

naiva főnév

ingenue◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.ˈdʒe.njuː] [US: ˌɪn.ˈdʒe.njuː]

ingénue◼◼◻ noun

naivan határozószó

fondly◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɒnd.li] [US: ˈfɑːnd.li]

blithely adverb
[UK: ˈblaɪð.li] [US: ˈblaɪθ.li]

ingenuously adverb
[UK: ɪn.ˈdʒe.njʊə.sli] [US: ɪn.ˈdʒe.njʊə.sli]

naivan optimista kispolgári nő főnév

Pollyanna noun

naivan örvendező (arc) melléknév

beamish adjective
[UK: ˈbiː.mɪʃ] [US: ˈbiː.mɪʃ]

naivitás főnév

naivety◼◼◼ noun
[UK: naɪ.ˈiː.və.ti] [US: naɪ.ˈiː.və.ti]

naivete◼◼◻ noun
[UK: naˌi.və.ˈteɪ] [US: naˌi.və.ˈteɪ]

freshness [freshnesses]◼◻◻ noun
[UK: ˈfre.ʃnəs] [US: ˈfre.ʃnəs]

guilelessness [guilelessnesses] noun
[UK: ˈgaɪllɪsnəs ] [US: ˈgaɪlləsnəs ]

naďvete noun
[UK: nˈadviːt] [US: nˈædviːt]

naivság főnév

innocence◼◼◼ noun
[UK: ˈɪ.nəsns] [US: ˈɪ.nə.səns]

credulousness noun
[UK: ˈkrɛdjʊləsnəs ] [US: ˈkrɛʤələsnəs ]

gullibility noun
[UK: ˌɡʌ.lə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɡʌ.lə.ˈbɪ.lə.ti]

oly naiv, hogy azt képzeli, hogy …

be so green as to imagine that[UK: bi ˈsəʊ ˈɡriːn əz tuː ɪ.ˈmæ.dʒɪn ðæt] [US: bi ˈsoʊ ˈɡriːn ˈæz ˈtuː ˌɪ.ˈmæ.dʒən ˈðæt]

Plátó tanaival magyaráz ige

platonize verb
[UK: plˈatənˌaɪz] [US: plˈætənˌaɪz]

Platón tanaival magyaráz ige

platonize verb
[UK: plˈatənˌaɪz] [US: plˈætənˌaɪz]

You can find it in:

венгерскийанглийский