венгерский-английский словарь » nagyzolás meaning in английский

венгерскийанглийский
nagyzolás főnév

frills◼◼◼ noun
[UK: frɪlz] [US: ˈfrɪlz]

blague noun
[UK: blɑːɡ] [US: blɑːɡ]

bluster noun
[UK: ˈblʌ.stə(r)] [US: ˈblʌ.stər]

boasting noun

bung noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

cracker noun
[UK: ˈkrækə(r)] [US: ˈkrækər]

crammer noun
[UK: ˈkræ.mə(r)] [US: ˈkræ.mər]

humbug noun
[UK: ˈhʌm.bʌɡ] [US: ˈhʌm.ˌbəɡ]

magniloquence noun
[UK: mæɡ.ˈnɪ.lə.kwəns] [US: mæg.ˈnɪ.lə.kwəns]

roistering noun
[UK: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ] [US: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ]

nagyzolás főnév
biz

flam noun
[UK: ˈflæm] [US: ˈflæm]

nagyzolás ("ekkora halat fogtam!") főnév

fish-story noun
[UK: fɪʃ ˈstɔː.ri] [US: ˈfɪʃ ˈstɔː.ri]

nagyzolásban

outswagger[UK: aʊtswˈaɡə] [US: aʊtswˈæɡɚ]

nagyzolásban túltesz vkn

out-brag[UK: ˈaʊt bræɡ] [US: ˈaʊt ˈbræɡ]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies